Skrevet av Synnøve Rivedal (NIBIO) og Ragnhild Renna (NLR).

Bakgrunn

Klimagassmålingene er knyttet til forskningsrådsprosjektet «Improving conditions for agricultural management of drained peatlands while reducing GHG emissions (PEATIMPROVE)» som Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge deltar i. NLR skal gjøre målinger for klimagassutslipp i etablert eng på Vikeid i Sortland kommune i Vesterålen. Dyrka myr utgjør en viktig del av engarealet i Nord-Norge og vil fortsatt være en sentral jordtype i grovfôrproduksjonen. Det er stort behov for å få mer konkrete måledata for klimagassutslipp fra dyrka myr under arktiske forhold.

Første dagen ute i felt ble det målt jorddybde, tatt prøver av jorda for å måle bl.a. næringsstoff, vannledningsevne og spenningskurve. I tillegg ble det satt ned grunnvannsrør. Foto: Ingvild Melkersen og Ragnhild Renna, NLR
Første dagen ute i felt ble det målt jorddybde, tatt prøver av jorda for å måle bl.a. næringsstoff, vannledningsevne og spenningskurve. I tillegg ble det satt ned grunnvannsrør. Foto: Ingvild Melkersen og Ragnhild Renna, NLR

Formål

Formålet med klimagassmålingene er å undersøke om omgraving og profilering av myrjord reduserer utslipp av metan og lystgass fra grovfôrproduksjon i forhold til utslipp på grøftet myrjord i Nord-Norge. I tillegg er det et mål å bygge opp kompetansen til Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge slik at lignende forsøk kan gjennomføres i andre sammenhenger.

NLR øvde seg på hvordan utføre klimagassmåling inne før vi gikk ut i regnværet og utførte første runde med klimagassmåling. Foto: Ingvild Melkersen og Ragnhild Renna, NLR
NLR øvde seg på hvordan utføre klimagassmåling inne før vi gikk ut i regnværet og utførte første runde med klimagassmåling. Foto: Ingvild Melkersen og Ragnhild Renna, NLR

Planlagte aktiviteter

I prosjektet PEATIMPROVE ble det våren 2022 anlagt engforsøk på Vikeid i Sortland der ulike frøblandinger skal testes i forhold til hvor godt egnet de er på henholdsvis omgravd, grøftet og profilert myrjord. Det skal gjennomføres hydrologiske målinger og gjøres estimat i forhold til karbonbalanse. På disse feltene vil vi gjennomføre kammermålinger for utslipp av metan (CH4) og lystgass (N2O). Installering av utstyr og opplæring av personell ble gjort 22. til 24. mai, så selve gassmålingene vil bli utført i 2023 til 2025. Resultatene vil bli behandlet og formidlet til næring og forvaltning i løpet av 2025. I tillegg vil det bli arrangert markdager og formidla informasjon om prosjektet og aktiviteten for næringsutøvere, rådgiving, forvaltning og allmenheten underveis i prosjektperioden.

Kjekt med skissa til Peter Dörsch (professor ved NMBU) sin forklaring på hvordan klimagassmålingen funker. Foto: Ingvild Melkersen, NLR
Kjekt med skissa til Peter Dörsch (professor ved NMBU) sin forklaring på hvordan klimagassmålingen funker. Foto: Ingvild Melkersen, NLR

Samarbeidsparter

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med ulike avdelinger i NIBIO som er prosjekteier av PEATIMPROVE. Synnøve Rivedal ved NIBIO Fureneset har ansvar for oppfølging av aktiviteten på Sortland. I tillegg samarbeider vi med NMBU ved Peter Dörsch, som har ansvar for klimagassdelen i PEATIMPROVE. Peter og Miyuru Gunathilake (stipendiat hydrologi) og Mounir Taktriti (postdoc klimagass/karbonbalanse) står for opplæringen av personell i NLR Nord Norge. NMBU har labfasiliteter for de ulike analysene som må gjøres tilknyttet klimagassmålingene.

20230523 140542824 i OS
Kjekt med pizza inne når det høljer ned ute. Og enda kjekkere når det klaffer at så mange folk kan møtes samtidig! Fra venstre: Miyuru Gunathilake (stipendiat hydrologi), Mounir Taktriti (postdoc klimagass/karbonbalanse), Tina Schmaucks (NLR), Marit Jørgensen (NIBIO), Tomas Persson (NIBIO), Synnøve Rivedal (NIBIO), Ragnhild Renna (NLR), Mats Höglind (NIBIO), Peter Dörsch (NMBU) og Francisco J. A. Murguzur (UiT Norges arktiske universitet). Foto: Ingvild Melkersen, NLR