Det treårige prosjektet, Karbon Agro, som har vært gjennomført i NLR Øst ble i desember 2022 avsluttet med en stor fagdag i Ås. En fullsatt sal med 150 interesserte bønder, rådgivere, forskere og andre fra ulike deler av landbruksforvaltningen deltok. Det ble presentert resultater fra prosjektet, holdt fagforedrag og ikke minst var det en engasjerende paneldebatt med pilotbøndene.

Så ble det stille.

Fullsatt storsal pa Vitenparken i As under avslutningsdagen til Karbon Agro prosjektet desember 2022
Fullsatt storsal pa Vitenparken i As under avslutningsdagen til Karbon Agro prosjektet desember 2022 Foto: Else Villadsen

Avslaget.

I tett samarbeid med seks pilotbønder har arbeidet med å oversette Conservation agriculture (Karbon Agro) til norsk pågått siden 2019.

"Vi har kommet et godt stykke på vei, og har avdekket mange muligheter men også noen utfordringer" sier Else Villadsen, prosjektleder i Karbon Agro. "Derfor har det vært så viktig for oss å kunne fortsette utviklingen og kompetansehevingen, nå som stadig flere legger om" fortsetter hun. "Ja, tre år er kort tid når vi jobber med biologi, og hver sesong er ulik" tilføyer Maren Holthe, rådgiver i prosjektet. NLR Øst søkte derfor Landbruksdirektoratet om videre støtte til prosjektet som nå også skulle inkludere et bredere utvalg pilotbønder og ha et enda sterkere miljøfokus. I januar kom avslaget.

Løsningen ligger i Viken.

Vi er ikke så gode på å ta nei for et nei sier Holthe, som etter avslaget raskt tok ansvar for å finne nye løsninger. Prosjektet ble derfor delt opp, og søkt finansiert via regionale midler i Viken. "Vi har tatt vare på det vi anser som det aller viktigste for å få til en videre progresjon; pilotbønder, kompetansehevingstiltak og formidling til interesserte" forteller Villadsen. Denne uken kom det siste vedtaket som bekreftet at Fylkeskommunen i Viken ønsker det samme.

"Nå er vi letta, og veldig glade for at den utviklingen som er satt i gang kan fortsette for å finne en mer robust klima- og miljøvennlige metode for økt matproduksjon", sier Holthe fornøyd.

Karbon Agro fremtidsbønder.

Pilotbøndene er nå blitt til 10, og skal sammen med rådgiverne i NLR Øst fortsette arbeidet med å finne gode løsninger for fangvekster og variert vekstskifte i kombinasjon med minimal jordarbeiding. De nye pilotbønder kommer med andre utgangspunkt, som skal bidra til at flere ulike forutsetninger blir representert.

Arbeidet med pilotbøndene samt praktiske utprøvinger har fått prosjektnavnet Karbon Agro fremtidsbonden, og er finansiert gjennom tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket fra Viken Fylkeskommune.

Kompetansen som skapes må samtidig overføres ut i næringen for øvrig gjennom ulike typer formidling. Det har vært en viktig del av det tidligere prosjektet, å dele underveis mens utviklingen skjer, få innspill og tilbakemeldinger. Markvandringer er blant en av metodene som vil bli brukt til formidling. Dette blir nå støttet med tilskudd til innovativt arbeid for jordhelse og karbonbinding i jord og skog i Viken Fylkeskommune. Prosjektet som har fått navnet Karbon Agro økt kompetanse og formidling skal i tillegg arrangere fagtur til både England og Danmark, for å bli oppdatert fra fagmiljøer i andre land.

Mer om pilotbøndene og prosjektene vil du kunne lese mer om på våre nettsider fremover.

Pilotbrukene har gatt fra seks til ti og de er alle klare til a utvikle mulighetene samt lose utfordringer med Karbon Agro videre
Pilotbrukene har gatt fra seks til ti og de er alle klare til a utvikle mulighetene samt løse utfordringer med Karbon Agro videre. Representanter fra familien Bjørneby var fraværende når bildet ble tatt.