En ny genotype av tørråte, EU43_A1, er funnet i Norge i 2022. I Danmark har samme tørråtetype vist resistens mot mandipropamid, det virksomme stoffet i Revus. Dette vil ha stor betydning for tørråtestrategien i 2023.

Foreløpige resultater fra Danmark viser at det er funnet mange isolater med denne resistensen i 2022, og noen enkelte funn av resistent klon i Nederland og Belgia. Alle de resistente isolatene tilhører klon EU43_A1, men ikke alle isolatene av klon EU43_A1 er resistente.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Syngenta sendte inn en del prøver av tørråte i 2022 for å teste hvilken genotype tørråte det er. Prøveresultatene er klare. Det er ikke flere funn av den nye genotypen EU43_A1.

  • Fem prøver ble sendt til testing for følsomhet for mandipropamid. Alle prøvene hadde normal følsomhet for mandipropamid, dvs. ingen av dem var resistente mot Revus.
  • NLR sendt inn 27 prøver til testing. Av disse var 13 av prøvene EU41_A2, 11 var av typen "andre" (stor genetisk variasjon), og 3 av prøvene kunne ikke testes.

Innlegg på Potet 2023: Hva betyr EU43_A1 for norske potetprodusenter i 2023?

Hva har den nye genotypen EU43_A1 å si for norsk potetproduksjon?

EU43_A1 er en ny genotype av tørråte, og har vist resistens overfor mandipropamid, det virksomme stoffet i Revus!

Det er tidligere registrert at Revus ikke virker mot sjukdommene vinbladskimmel (latinsk navn Plasmopara viticola, i vindruer) og agurkbladskimmel (latinsk navn Pseudoperonospora cubensis i agurk) slik det tidligere gjorde. Det betyr at det har oppstått resistens hos disse sjukdommene.

I tillegg til prøvene fra NLR og Syngenta ble det samlet inn tørråteisolat på Østlandet i 2022. Et av isolatene var EU_43_A1. Om dette isolatet er en resistent EU_43_A1 eller ikke vet vi ikke.

Fordi EU43_A1 kan være resistent mot mandipropamid har tilstedeværelsen av EU43_A1 i Norge stor betydning for tørråtestrategien i 2023! Alle produsenter, uavhengig av sortsvalg, bør legge opp til en antiresistensstrategi mot tørråte i 2023. Hvordan denne strategien bør se ut vil NLR komme tilbake til.

Genotypen EU43_A1 i Danmark er resistent mot mandipropamid

Resistens mot mandipropamid (virksomt stoff i Revus)