I prosjektet «Mer og bedre grovfôr» har vi fokus på å bedre lønnsomheten med utgangspunkt i grovfôrproduksjonen. Nå ønsker vi å spisse prosjektet mer inn på gårdsbruk med større potensial for forbedringer, og bønder som har et stort ønske om å forbedre situasjonen.

Det er «bondeopprør» og et økt fokus på lønnsomheten. Jordbruksforhandlingene er et viktig virkemiddel i så måte. Men bondens driftsopplegg og avlinger vil uansett ha betydelig innvirkning for økonomien. Prosjektet Grovfôr 2020 viste at avlingsnivå var den viktigste enkeltfaktoren som påvirket grovfôrøkonomien. I ei tid som prisene på innsatsfaktorene i produksjonen øker til dels vesentlig, blir det framover svært avgjørende å drive mer lønnsomt.

I dette prosjektet søker vi i første omgang 5 bønder, og vi ønsker i utgangspunktet forskjellige dyreproduksjoner og geografisk spredning, og så er det en fordel at bonden sjøl vurderer det til at det er et sterkt ønske om forbedra drift på gården.
Arbeidet vil legges opp ved at vi har møte med bonden i forhold til å legge fram nøkkeltall i grovfôrproduksjonen samt regnskapstall. Talla blir bearbeida, og forelegges bonden. Det blir også et oppfølgingsmøte der resultatene blir presentert, og der det i samråd med bonden diskuteres forbedringstiltak.

Det er en forutsetning at resultatene skal deles med allmennheten, men bonden kan velge å gjøre dette anonymisert. Siden det er et prosjekt skal resultatene ha allmenn interesse.
Egenandelen settes til 2000,-.For dette får bonden: Arbeid tilsvarende minst et dagsverk fra NLR med rådgiving knyttet til innhenting av informasjon, analyse og oppfølging samt tilbud om forprøvetaking og veiing. Analyser må bekostes av bonden selv.
Det er også viktig at det blir foretatt avlingsregistrering inneværende sesong, i hvert fall på gårdsnivå, men eventuelt på skiftenivå/områdenivå for å avdekke grovfôrkostnader i forhold til kjørekostnader.

Meld deg på under, eller ta kontakt med Svein Lysestøl, tlf. 91869976, for mer informasjon.


Påmelding