Det er ideelt å bruke denne høsten til å overflatekalke beiter og eng. Det er heller ikke nå meldt vesentlig nedbør, og høstingen er for det meste unnagjort. Der pH ligger under ideell pH for veksten, vil det som regel være god økonomi med kalking. Generelt bør en kalke på vanlig sandjord når pH synker ned mot 5,5. Normalt vil 3-400 kg kalk være ideell mengde avhengig av kalktype. Dersom en overdriver vedlikeholdskalking kan det snarere bli en midlertidig nedgang. Det er viktig å ikke slippe pH for langt ned, for da er det en mer langsiktig prosess å få jorda optimal igjen uten å ha gjenlegg.

I en setting med økte gjødselpriser blir det enda viktigere å kalke. I ei optimal kultureng kan ei investert kalkingskrone gi 4 kr i sparte kostnader på mineralgjødsel / økt avling. Tilsvarende vil dette være ca 2 kr for vedlikeholdskalking av varig eng. Det vil ikke være full virkning av kalken momentant, men noe virkning vil en kunne vente å få allerede til våren. For å ikke gjøre dette til et spørsmål om man har råd, er det bedre å kutte noe i mineralgjødslinga enn å la være å kalke om man ikke tenker at man kan dra økonomisk nytte av den høyere avlinga.

Mineralgjødsel

Dagens priser på fullgjødsel står til 1. oktober. Det er ennå ikke avklart hva som skjer framover, men signalene går på at i hvert fall fullgjødsel kommer til å stige. Forhandlerne vurderer det som gunstig for kunden å i hvert fall handle denne gjødsla nå. Nitrogengjødsla har hatt en ny prisoppgang nå på seinsommeren, og det er nok mer usikkert hvordan prisendringene blir utover. FKRA har varsla en kampanje med frist antagelig 1. oktober.

Gjødslingsplan på høsten

De som vil bestille gjødsel på høstkampanjen bør ta kontakt med oss i god tid for utarbeiding av gjødslingsplan. Gjødslingsplanen er et viktig verktøy for å planlegge drifta. I en situasjon hvor gjødselprisene stiger vil det være enda viktigere å prioritere hvordan en skal bruke innsatsfaktorene. Dette bl.a. på rett mengde gjødselbruk og kalk i forhold til avlingspotensiale på skiftenivå. Det kan være god økonomi i å ha en god gjødslingsplan. Ta kontakt med din gjødselplanlegger for råd.