Alle som mener de kvalifiserer til 5-årig gjødslingsplan MÅ søke kommunene om dette hvert 5. år. Søknadene behandles etter Forskrift om gjødselplanlegging §3.1.

§ 3.Gjødslingsplan
1.
Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
I søknaden må driftsform, antall dyr og planen framover for de neste 5 årene beskrives. I tillegg må ny gjødselplan legges ved, og det er denne vi godkjenner at skal kunne gjelde i 5 år med bakgrunn i driftsform og antall dyr.