I jordbruksforhandlingene 2023 ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 4000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og spavending av myr, og 61 kroner per løpemeter for usystematisk grøfting og til avskjæringsgrøfter opp til 4000 kr per daa. Drenering er et viktig klimatilpasningstiltak, og det er stort behov for å bedre grøfte- og dreneringstilstanden også her i Agder.

Det er for 2024 avsatt 68 mill. kroner til drenering. Tilskuddet er ment å være et insitament for å igangsette drenering. Tiltakshaver må dekke hoveddelen av kostnadene. Av hensyn til blant annet vannmiljøutfordringer, skal arealer med korn, grønnsaker og poteter fortsatt prioriteres ved fordeling av midler.

Har du sendt inn søknad om dreneringstilskudd før økningen, kan du ta kontakt med kommunen for å høre om det kan være mulig skrive en ny søknad med de nye tilskuddssatsene. Merk at det ikke gis tilskudd til nydyrka jord.

Det ligger lenke til søknadsskjema i lenka under (info fra Statsforvalteren i Agder). I søknaden må du legge ved kart og skisse for grøfteplanen. Kartet skal vise arealet som skal dreners, plassering av hovedavløp, kummer og samle- og sugegrøfter. Det skal også merkes soner med erosjonsutfordringer, verdifulle landskapselementer, naturmangfold og evt andre kulturminner. Du må også beskrive behovet for drenering, hvordan arbeidet skal gjøres og hvem som skal gjøre jobben, samt oppgi tidsramme og legge ved kostnadsoverslag.

NLR Agder har rådgivere som kan hjelpe deg med søknaden om tilskudd til drenering.