Stell av beite

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.

Les mer ›

Nydyrking er lønnsomt

Mange kommuner, spesielt i indre Agder, har registrert økning i søknader om nydyrking. Årsakene kan være ulike, men en viktig faktor er at mange store driftsenheter har basert seg på leiejord.

Les mer ›

Drenering

Begrepet drenering omfatter mange ulike tiltak for å fjerne vann, både fra overflate og i jorda. Profilering, åpne eller lukka grøfter, er ofte det mest aktuelle.

Les mer ›

Fangvekster i vinden

Frøkatalogen du blar i er som en verktøykasse. Hver plante er et verktøy med sine egenskaper og bruksområder. For et biologisk hjelpemiddel du har!

Les mer ›

Tid for lyngbrenning

Brenning er ein gammal metode for å fornya utmarksareal. Mange plasser på kysten har dette blitt tatt opp på ny.

Les mer ›

Solenergi i landbruket?

Mange er nok ikke klar over at selv i Norge produserer sola hele 1500 ganger mer energi, enn det vi klarer å bruke.

Les mer ›

Klimatiltak er mer enn kurap

Synes du det stadig ropes høyere om klima, og at det nevnes i annenhver setning? Hold ut, for her kan det være penger å tjene.

Les mer ›

Grasdekt vannvei til tjeneste

En grasdekt vannvei kan holde tilbake fra 50 og opp mot 97 prosent av tilførte jordpartikler og er dermed et meget effektivt miljøtiltak.

Les mer ›

Husk å oppfylle miljøkravene

Jordarbeiding krever planlegging.

Les mer ›

Etablering av grasdekte vannveier og buffersoner

Miljøtiltak som må planlegges og anlegges i våronna.

Les mer ›

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›

Krav til gjødslingsplan

Kva må du ha og kva bør du ha? Utgangspunktet er at gjødslingsplanen skal oppdaterast kvart år.

Les mer ›

Klimasmart landbruk

Fra rapporten: "Landbruk og klimaendringer" som ble lagt fram 19.2. 2016 vil vi presentere noen av hovedkonklusjonene i rapporten. Bakgrunn:

Les mer ›

Kulturlandskapsprisen til Inger og Per Halse på Edøya

Inger og Per Halse fra Edøya på Smøla fikk tildelt kulturlandskapsprisen for Møre og Romsdal for 2017. Landbruksministeren foretok høytidelig overrekkelse under åpningen av Dyregod på Batnfjordsøra.

Les mer ›

Stripa orebladbille

Mange har undra seg over brun oreskog tidleg på sommaren i år, det skuldast som regel orebladbilleangrep.

Les mer ›

Askeskotsjuke

Enkelte har kanskje lagt merke til visne skot på asketre i sommar, det kan vere askeskotsjuke.

Les mer ›

Kartlegging av kjempespringfrø på Svines, Tjøtta og Offersøy i Alstahaug kommune

På oppdrag fra Alstahaug kommune har Norsk landbruksrådgivning Nordland kartlagt utbredelsen av kjempespringfrø.

Les mer ›

Prosjekt: Møkka har stor verdi. Sjekk innholdet!

Hva kan vi vinne på å kjenne innholdet av husdyrgjødsla? Skal vi fortsatt gjødsle nærmest i blinde og ha som mål bare å bli kvitt møkka og håpe det beste?

Les mer ›

Parkslirekne - et livskraftig ugras

Parkslirekne er et uønska ugras i vår natur. Den kan etablerer seg i kantsoner hvor det ikke foregår jordarbeiding og den spres kun med jordstengelbiter.

Les mer ›

Oppsummering av jordprosjektet

Grubbing bedrer infiltrasjonen i jorda, men gav ingen avlingsøkning i potet. I feltene på grasmark ga jordpakking redusert avling i 2016, spesielt kombinasjonen høyt luftrykk og høy vekt.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side