NLR Innlandet deltar med feltforsøk i både eple og jordbær, i tillegg til potet. NIBIO står for bearbeiding av tallene fra registreringene som er utført. Vi omtaler kun forsøksbehandlingene i denne forsøksmeldinga da NIBIO ikke har kommet med resultater fra forsøket enda.

Utprøving av alternative metoder for ugrasbekjempelse i epleproduksjon

Ugrasbekjemping i frukt kan bli utfordrende om dagens praksis med bruk av glyfosat mot ugras blir endret. Andre herbicid som er godkjent til bruk i tre radene er lite i bruk pga. krav til spesielle værforhold eller krevende behandlingstidspunkt for å få god effekt. Frukttrær konkurrerer dårlig med ugras pga. lav rot-tetthet per jordenhet, sammenligna med ugrasartene. Det er derfor behov for å utvikle og etablere alternativ til bruk av glyfosat og andre herbicid. Skrånende terreng i mange norske eplehager krever spesiell metodetilpassing pga. høy risiko for jorderosjon ved bruk av mekanisk jordarbeiding.

NLR Innlandet har sammen med NLR Viken gjennomført et forsøk med utprøving av alternative tiltak mot ugras i et eplefelt på Lena på Toten fra 2021 - 2023. De to siste årene har forsøksfeltet vært på nøyaktig samme areal, og forsøksplanene har vært helt identiske. Alternative preparat som ble utprøvd i 2021 var Beloukha (pelargonsyre), varmtvatn og mekanisk radrenserutstyr. I 2022/2023 ble de samme alternativene utprøvd, men Beloukha-behandlingene ble tilsatt parafinolja Fibro for å se om det kunne gi økt effekt. I tillegg ble også eddiksyre prøvd som et alternativ. Metodene ble sammenligna med glyfosatbehandling og ingen behandling.

Feltvert: Anstein Freberg, Lena. Jordart: Lettleire. Sort: ‘Aroma Ammorosa’. Plantesystem: Tettplanting med strengsystem 0,9m x 3,5m.

Solutions alt metoder ugrasbekj 1 JPG
Bilde 1 og 2 Jørn Haslestad behandler forsøksrute med varmtvann 7. juli i fruktforsøksfeltet. Foto: Kristin Rofstad.
Solutions alt metoder ugrasbekj 2 JPG
Bilde 1 og 2 Jørn Haslestad behandler forsøksrute med varmtvann 7. juli i fruktforsøksfeltet. Foto: Kristin Rofstad.

Forsøksopplegg 2022/2023

Forsøksfeltet er et randomisert blokkforsøk. Åtte behandlinger er gjentatt 4 gangar i 4 tre rader. 32 forsøksruter totalt. Størrelse av forsøksrutene for kjemisk og termisk behandling, samt ubehandlede ruter er: 8.1 m x 1 m (avstand mellom trær er 0.9 m, 9 trær i kvar forsøksrute). Størrelse av forsøksruta med mekanisk behandling: 30 m x 1m. I tabell 1 vises de ulike behandlingene som er utført i løpet av sesongen.

Sprøytingen av de kjemiske preparatene ble gjort med ei håndholdt forsøkssprøyte (Norsprøyte med skjermet dyse). Varmtvannsbehandlingen ble utført av NLR med en varmtvannsmaskin av typen Heatweed. Den mekaniske behandlingen ble utført av feltvert, med en ugrasfreser tilpasset fruktfelt, Rinieri stjerneharv og ugrashjul. De ulike behandlingene ble utført på begge sider av trerekkene.

Tabell 1 Behandling med ulike kjemiske termiske og mekanisketiltak mot ugras i frukt pa Lena
Tabell 1. Behandling med ulike kjemiske, termiske og mekanisketiltak mot ugras i frukt på Lena.

Registreringer

Det ble registrert ugrasarter i alle rutene, før oppstart av behandlinger og etter de ulike behandlingene.

Det ble registrert antall blomster i ett tre pr. rute. I 2022 ble ikke registreringer av avling og avlingskvalitet utført da frukta ble skadet av hagl tidlig på sommeren, men i 2023 fikk vi høstet eplene fra det treet som blomstertelling var utført på, om våren.

Fotografering og gradering av ugras i registreringsrammer

  • En registreringsramme ble lagt ut og fotografert 4 ganger pr forsøksrute. Rammen ble lagt ut i representative områder av forsøksrutene, 2 ganger pr. side av tre raden. Dette ble utført før oppstart av behandlinger og videre 10 – 14 dager etter utførte behandlinger.
  • Det ble utført en graderingsjobb utfra bildene i ettertid. Forholdet mellom ugras og barmark ble gradert. Mengden ugras ble videre gradert i inntil fire dominerende ugrasarter samt «andre arter». Det ble fotografert rammer og utført graderinger fra tre ulike tidspunkt i 2023. Etter planen var det meningen med fotografering av rammer ved enda et tidspunkt, men ved en misforståelse var det blitt utført luking i store deler av feltet, noe som førte til at

Resultater

Resultater fra Solutionsforsøket vil bli publisert ved en senere anledning, da NIBIO ikke har fått bearbeidet alt tallmaterialet enda. Vi ser imidlertid at varmtvann i stor nok mengde har god og varig effekt på ugraset. Mekanisk bekjempelse har også effekt, men effekten er svært avhengig av at behandlingen utføres til riktig tid.

Bruk av alternative midler er også mere sårbart med tanke på å få utført behandlingen til riktig tid. For å oppnå god effekt er det nødvendig med god temperatur og aller helst solskinn, og slike forhold er det ingen garanti for at vi har tidlig i sesongen. Det kan være vanskelig å få utført ugrasbehandlingen før ugraset er blitt for stort.

På høsten 2023 ble det bestemt at Roundup fikk fornyet godkjenning for ti nye år i EU, og vil nok derfor fortsette å være veldig viktig i ugraskampen i frukthagene enda noen år.

Solutions alt metoder ugrasbekj 3 JPG
Ubehandlet rute – foto 27.06.23. Foto: Kristin Rofstad.
Solutions alt metoder ugrasbekj 4 JPG
Varmtvannsbehandlet med 6 liter vann– foto 27.06.23. Foto: Kristin Rofstad.
Solutions alt metoder ugrasbekj 5 JPG
Varmtvannsbehandlet med 3 liter vann – foto 27.06.23. Foto: Kristin Rofstad.

Kontroll av ugras og utløpere i etablert jordbærfelt

Ugras og utløpere er en utfordring i jordbærproduksjon og etter at preparatet Reglone ikke lenger kunne brukes for å regulere slik vekst, har næringa sett etter andre alternativer. I Solutions-prosjektet har ulike mekaniske, kjemiske og termiske tiltak blitt prøvd i prosjektets tre år. Vi viser kun en kort oversikt over forsøksarbeid som er utført i 2023 og vil presentere resultater seinere da dette ikke er ferdigbehandlet.

Forsøksopplegg

I 2022 ble det etablert to forsøksfelt hos Jon Mælumsæther på Ridabu i jordbærsorten Korona. Det ene forsøket ble etablert i et 1.års felt og det andre i ett 3.års felt. I 2023 videreførte vi forsøket i 1.årsfeltetet, som da selvfølgelig ble ett 2.års felt, samtidig som vi etablerte ett nytt forsøk i et 1.årsfelt i Stange. Feltvertene der var Anette og Børe Vold i Vestbygdvegen, og forsøket ble etablert i et felt med den nye norske jordbærsorten Glede. Det ble brukt 6 meter lange forsøksruter med 3 gjentak i 2.årsfeltet og 4 gjentak i 1.årsfeltet.

Forsøksplanen for begge feltene var så å si identiske, bortsett fra at eddiken som ble brukt i ledd 5 i 1.årsfeltet på Stange var UgrasNIX Trippel Effekt (12%) istedenfor Eddik 10%.

Tabell 2 viser de ulike behandlingene som er utført både før og etter høstesesongen.

Sprøytingen av de kjemiske preparatene ble gjort med ei håndholdt forsøkssprøyte (Norsprøyte med skjermet dyse). Varmtvannsbehandlingen ble utført av NLR med en varmtvannsmaskin av typen Heatweed. For mekanisk regulering av ugras og utløpere ble det nyttet en enkel Stiga plenklipper med 45 cm klippeaggregat.

Tabell 2 Behandling med ulike kjemiske termiske og mekaniske tiltak mot ugas og utlopere i 2 ars felt jordbaer pa Ridabu
Tabell 2. Behandling med ulike kjemiske, termiske og mekaniske tiltak mot ugas og utløpere i 2.års felt jordbær på Ridabu.

Registreringer – ugras/utløpere/barmark -

Ruta registreringene er utført på er i gangen mellom jordbærradene (tomfåra).

Det ble registrert ugrasarter i alle rutene før oppstart av de ulike behandlingene (A, B og C ikke D).

Gradering utført i felt - % fordeling av “innhold”

Tre registreringsrammer (25 cm x 50 cm) ble tilfeldig plassert i hver rute, hver ramme ble så gradert etter arealdekning av:

  • Barmark og ugras
  • Gradering av inntil 4 dominerende ugras, samt en samlekategori - “andre ugras”
  • Jordbærutløpere

Antall utløpere pr ramme ble også telt.

Gradering og telling av utløpere ble utført før alle behandlingene og 14 dager etter hver behandling.

I 2023 ble biomassen klipt og tatt vare på fra hver enkelt registreringsramme etter at den siste graderingen av ugras og utløpere var gjennomført. NIBIO stilte med eget mannskap til å gjennomføre klipping og sorteringen som krevdes. Prøvene ble tørket og veid.

Resultater

Forsøksresultatene presenteres i en seinere publikasjon da de ikke er ferdig bearbeidet hos NIBIO. Imidlertid mener vi effekten av den termiske behandlingen med varmtvann er interessant, i kombinasjon med mekanisk klipping. Det er også effekt i enkelte av de sprøytede rutene, og først og fremst av Mizuki.

De alternative midlene av organiske syrer hadde ikke tilfredsstillende effekt ut ifra en visuell vurdering. Disse er sårbare med tanke på at de trenger god temperatur og aller helst solskinn for å ha god effekt.

Solutions alt met ugrasbekj 6
Tomfår i slutten av september, behandlet med varmtvann. Bildet er i fra feltet i Stange. Foto: Kristin Rofstad.
Solutions alt metoder ugrasbekj 7
Ubehandlet rad fra feltet i Stange. Foto: Kristin Rofstad.

Om Solutions-prosjektet: