Luktfeller for fangst av jordbærsnutebille har vært tilgjengelig i en del år og det ble gjort en del arbeid med forskning på dette for ca. 15 år siden. Luktstoff og feller kan nå kjøpes gjennom driftsmiddelleverandører, men brukes ikke særlig grad hos produsenter. Imidlertid kan slike feller med luktstoff nyttes for å få en indikasjon på omfang av forekomst og om det er jordbærsnutebille i nærheten der en tenker å etablere nye felt med jordbær.

I 2023 ble det gjennomført fangst av jordbærsnutebille ved hjelp av feller hos to jordbærprodusenter (på Biri og i Åsvang) som har hatt produksjon i mange år og hvor det forekommer årlig skade av jordbærsnutebille på jordbærplantene (se mer om skade av jordbærsnutebille i artikkelen «Jordbærsnutebille -hvor mye skade og i hvilke sorter?»). Felleregistreringer ble gjennomført i 6 feller hos hver av produsentene og det ble telt opp fangst hver 14. dag fram til slutten av september (Tabell 1 og Tabell 2). Luktstoff ble skiftet to ganger i løpet av sommeren. Fellene ble plassert ved jordbærfelt og ved skifter med kun korn, men hvor det tidligere år har vært jordbær. Felles for plasseringen av alle feller var at de ble forsøkt plassert i kanten av jorder der det også forekom villbringebær. Tidligere erfaringer med bruk av luktfeller, har vist at fellene har størst effekt på seinsommeren når den nye generasjonen biller kommer fram, og at fangst omkring blomstring på tidlige sorter i mai og juni har liten effekt.

Tabell 1 Antall jordbaersnutebiller fanget i luktfeller 2023 pa Biri Redalen Feller satt ut 6 juli
Tabell 1. Antall jordbærsnutebiller fanget i luktfeller 2023 på Biri (Redalen). Feller satt ut 6. juli.
Tabell 2 Antall jordbaersnutebiller fanget i luktfeller 2023 i Asvang Feller satt ut 4 juli
Tabell 2. Antall jordbærsnutebiller fanget i luktfeller 2023 i Åsvang. Feller satt ut 4. juli.

Fakta om bruk av feller:

Resultater og diskusjon

Fangsten av biller var klart størst de første ukene etter utsetting av feller, og falt gradvis ut over i august. Størst fangst var det i feller som var plassert ved jordbærfelt nærmest garden og hvor det hos begge dyrkere finnes flere jordbærfelt. Imidlertid var fangsten av biller varierende ved felt med og uten jordbær lenger unna garden. Totalt sett var fangsten av biller i Åsvang ca.4 ganger så stor som på Biri.

Biri

På Biri ble det gjennom perioden fanget kun 2 biller i felle nr. 1 tett ved et jordbærfelt med Malwina (Tabell 1). På dette feltet har det tidligere år vært jordbær i et par omganger, men nå var både forekomst og skade av jordbærsnutebille nærmest fraværende. Felle nr. 2 og 3 var plassert ved kornåkere, men med viltvoksende bringebær tett ved og hvor det tidligere år har vært jordbærfelt. Fangsten her var moderat med 13 og 12 biller i perioden. Felle 4-6 var plassert ved jordbærfelt tettere ved garden, og hvor det har vært dyrket jordbær sammenhengende på ulike skifter i mange år. På to av jordbærfeltene ble det i 2023 også foretatt skaderegistrering i sortene Saga og Malwina, og resultatene fra registrering av knoppskade kan leses i artikkelen «Jordbærsnutebille -hvor mye skade og i hvilke sorter?» annet sted i denne forsøksmeldinga. Alt i alt var fangsten av jordbærsnutebille moderat i fellene på Biri, men verdt å merke seg er at sjøl om det er god avstand til nærmeste jordbærfelt, så forkommer skadedyret der det er tilgang til vertsplanter som villbringebær.

Åsvang

Fangsten av biller i Åsvang, var til dels voldsom i flere av fellene nærmest garden (felle 3-5). Minst fangst hadde fellene 1 og 2 (Tabell 2) som lå ved skifter på leid jord ca. 5 km fra garden, men hvor det har vært dyrket jordbær de siste 12-13 åra. Felle 2 var plassert ved et førsteårsfelt av Korona hvor det var jordbærfelt for 3 år siden med en del skade av jordbærsnutebille, men hvor det i 2023 ikke ble sett skade av betydning, sjøl om det var noe fangst i fella (48 stk.). I Åsvang ble det ikke gjort skaderegistrering på knopper ved blomstring. Størst fangst ble gjort ved felle 4 som var plassert i nedkant av et eldre bringebærfelt, men hvor det også lå et eldre jordbærfelt kun 20-30 meter unna. To av fellene var plassert i åkerkant der det ikke var jordbær (felle 1 og 6). For felle 1 var fangsten minst med 12 stk. mens felle 6 hadde hele 71 biller gjennom perioden, noe som var like mye som i felle 5 som var plassert mellom et eldre bringebærfelt og et førsteårs jordbærfelt. Noe urovekkende er det at det var en del forekomst av jordbærsnutebille ved felle 6 som lå et stykke unna nærmeste jordbærfelt, men hvor det kun to år tidligere hadde vært jordbærproduksjon. Noe som kan forklare relativt mye jordbærsnutebille her.

Oppsummering 2023

Jordbærsnutebille forekommer ved alle lokasjoner vi har undersøkt i 2023 ved hjelp av luktfeller. Antall biller som fanges er imidlertid svært variabelt, med fra 2 til 191 stk. i enkeltfeller gjennom sesongen. Bruk av slike feller kan være et hjelpemiddel for å kartlegge om forekomsten av jordbærsnutebille ved aktuelle jordskifter er til stede i et slikt omfang at en bør vurdere andre steder å etablere felt. I tillegg gir undersøkelsen et noenlunde bilde over utbredelsen av jordbærsnutebille på den enkelte eiendom, og kan være motiverende for å utarbeide en strategi for hvor og hvordan jordbærproduksjonen bør foregå fremover for å redusere risiko for skade av jordbærsnutebille. Vi ønsker i 2024 å gå videre med bruk av feller og kartlegging av forekomst av jordbærsnutebille. En feilkilde ved bruk av luktfeller kan være at fellenes effektivitet, altså deres evne til å fange alle biller som tiltrekkes av luktstoffet, fanges opp i oppsamlerbøtta, eller om de forlater fella uten å havne i den.

Undersøkelsene med registreringer inngår i utredningsprosjektet Jordbærsnutebille, mulige kontrolltiltak, som støttes av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

Fellefangst jordbaersnutebille1
Kristin Rofstad holder på å rigge opp ei av fellene i nedkant av bringebærfelt i Åsvang 4. juli. Foto: Jørn Haslestad
Fellefangst jordbaersnutebille2
Ei av fellene på Biri hadde svært liten fangst i 2023, med kun 2 biller gjennom sesongen. Foto: Jørn Haslestad.