Ifølgje plantevernmiddelforskrifta er det tre krav til journalføring som til saman er plantevernjournalen:

Plantevernjournal grafik
OBS! Manglande journal (1+2+3) kan føre til avkorting i produksjonstilskot!

1. Sprøytejournal:

Namn på plantevernmiddel, tidspunkt, dose, område, vekst.

2. Journal for vern av vassmiljø:

Buffersoner til overflatevatn, drikkevasskjelder, tiltak for å avgrense skade. Vassjournalen er utvida dersom etiketten opnar for ulik avstand til vatn – og du sprøyter nærmare enn 50 m frå overflatevatn.

  • Forbudt å spre plantevernmiddel fra bakken nærare enn 3 meter fra overflatevatn dersom ikkje anna er oppgitt på etiketten.
  • Minsteavstand til drikkevassbasseng er 50 meter.

3. Journal for integrert plantevern:

Grunngje val av middel i samanlikning med andre middel og andre metodar. Vise til overvaking av skadegjerar i forkant.


Opplysningane skal lagrast i minst 3 år. Om du leiger sprøyting, og andre fører journalen, er det krav om at du må oppbevare denne på garden. Det står i forskrift om produksjonstilskot at føretaket skal ha journalen tilgjengeleg.


Klikk HER for å opne NLR Vest sine forslag til plantevernjournalen.