Det er svært viktig at alle produsenter har et skarpt fokus på om Mustang Forte er benyttet på jorda i 2020 og/eller i 2021, både på leiejord og på egen jord. En rekke vekster vil ikke tåle et vekstskifte der midlet er benyttet. Vi har flere ganger i 2021 gitt forebyggende info. på at du har kontroll på pH, type ugrasbank (f.eks. søtvier og Hønsehirse), fungerende grøftesystem og midler brukt i forkultur også på leiejord – så du ikke får deg en overraskelse som ikke kan håndteres på grønnsaksarealer med potensielt million verdier.

Men vi repeterer dette nå og noe av det viktigste er at du i 2022 har kontroll på ettervirkningene fra kjemi – og det nye er bruken av Mustang Forte, som kan være brukt på 6-8 % av korn jorda, kanskje mere i våre områder.

Mustang Forte
Mustang Forte

Grønnsaksprodusenter har i mange år vært observante på enkelt midler med skadepotensiale i etter kultur, men det har vært relativt «snille midler» og pløying/jordarbeiding året i forveien har oftest gitt godt resultat om en har vært i tvil. Men siste 2 årene har vi fått det bredspektrede Mustang Forte mot ugress i vårkorn (bygg, hvete og havre) og høstkorn (bygg, hvete rug og rughvete) - med aktiv stoffet aminopyralid.

Det som er, er at midlet er veldig bredspektret, rimelig, resistensbryter for flere ugras – men kan brytes veldig sent ned. Det å få leid ut MustangForte sprøytet areal til helt vanlige kulturer som potet, løk, gulerøtter, selleri, erter, bønner, salat m.fl. – før det har gått 2-3 sesonger* kan bli vanskelig fremover, slik vi i dag vurderer det. Brukes det kun i vekstskifte med korn er jo saken en helt annen.

Det vi FORELØPIG har av veiledende erfaringer/informasjon om nedbrytningen av midlet i jorda er følgende:

  • Lettere jord med lavt mold innhold øker risiko for skade/
  • Pløying etter kulturen øker nedbrytningen/
  • Varme og fuktighet øker omdanningen/
  • (Kepaløk er en veldig følsom kultur)

Vi vil være så tydelige mht forebygging at vi ikke anbefaler bruk av MustangForte i mye av våre områder, FORDI, vi har store produksjoner (flere titusen daa) som krever et betydelig vekstskifte og MustangForte har:

14 mnd karantene for dyrking av:

Poteter og andre arter i søtvierfamilien, fôrbeter, løk, gulrøtter og andre arter i skjermplantefamilien.
NB – kålvekster opplyses 01.09.21 fra Felleskjøpet sentralt at skal ha 14 mnd karantene.

Og:

24 mnd karantene for dyrking av:
Erter, bønner, lupiner og andre belgfrukter, agurk, hagesalat og andre arter i kurvplantefamilen.

LES ETIKETTEN – og les selv kulturoversikten mht hva en ikke skal dyrke i ETTER-kultur! Se bl.a. under punkt-overskriftene på etiketten «OMSÅING», «ETTERFØLGENDE KULTUR» og «HALMBEHANDLING». Det betyr også at spiser f.eks. kua halm fra Mustang Forte behandlet fòr kan det gi skader ved bruk av husdyr-gjødsla på kulturene nevnt her. Vi anser det også som en risiko og dyrke på den jorda med slik husdyrmøkk sesongen etter spredning, og risikoen øker ved sein høstspredning.

Legg også merke til dekking med halm, behandlet med MustangForte: «Behandlet halm kan ikke brukes i drivhus, til sopproduksjon og kompost eller overdekning med halm på tofrøblada kulturer.»

(Ugrasmidlene Tombo (mot ugras i høst- og vårhvete, høstrug og rughvete) og Lancelot (mot ugras i høst- og vårkorn) har samme advarsler på etikett som Mustang Forte – MEN de skal ikke være markedsført og dermed ikke i bruk!) Glem heller ikke de vanlige midlene (bl.a. med klopyralid) som vi normalt skal være obs på i etter-kultur for grønnsaker.

* OBS – det står på dansk etikett de samme karantene intervaller 14 mnd og 24 mnd som på norsk etikett. Det kan innebære at vi her i Norge, som har en kortere sesong for nedbrytning, bør tenke at 14 og 24 mnd bør være lengre! Vi kan legge til at etiketten på tilsvarende aktivstoff i Sveits og Tyskland er svært mye strengere bl.a. mht bruksområde og flytting av halm!