Hva er rett mengde nitrogentilførsel i vekstsesongen? Sjekk følgende faktorer:

 • Forventet avling pr slått (ung eng med strandsvingel/raigras har ofte høyere avling enn eldre eng med timotei/engsvingel)
 • Forventet tid fra gjødsling til slått
 • Hvilket råproteininnhold trenger du i fôret, utfra dyras behov og eventuelt i kombinasjon med andre fôrmidler du har på gården?
 • Belgvekst/kløverandel i enga (bidrar med N i enga)
 • N-tilførsel fra jorda. I eng som årlig får tilført husdyrgjødsel, vil en ha ettervirkning av nitrogen (av total-N), som kan utgjøre opptil 2 kg N/daa.
 • Hvilken effekt har du fra tilført husdyrgjødsel til de ulike slåttene? Ta husdyrgjødselprøve

Hvilket råproteininnhold bør en ha i grovfôret vil være styrt av når i laktasjonen en skal bruke fôret.

Eksempel på ønsket råproteininnhold fra grovfôret:

Melkekyr, høglaktasjon 150-180 g/kg ta

Melkekyr, låglaktasjon/sinperiode 120-140 g/kg ts

Ungdyr, intensiv 140-180 g/kg ts

Ungdyr ekstensiv 130-160 g/kg ts

Ammeku, lågdrektig 90-110 g/kg ts

Ammeku, dieperiode 120-140 g/kg ts

Årets 1. slått vil variere stort i energiinnhold, der de som fikk tatt slåtten i siste halvdel av mai vil ha middels til godt energiinnhold og høgt råproteininnhold. De som høstet 1.slått i midten av juni må nok forvente ett middels til lågt energiinnhold og mye ufordøyelig fiber. Hvilke dyregrupper en sen 1.slått vil passe til, er nevnt under:

Sinkyr

 • Nok med 0,75 – 0,80 FEm/kg TS
 • Trenger ca 6 FEm/dag = 300 – 350 FEm i sinperioden = 400 – 450 kg TS

Kviger etter inseminering

 • Nok med 0,75 – 0,80 FEm/kg TS
 • Trenger ca 6 FEm/dag = 1500 FEm i drektighetsperioden = 2000 kg TS
Mule Foto Svanhild Bakke

Ammeku i tørrperioden (ca. 5 mnd)

 • Nok med 0,75 – 0,80 FEm/kg TS
 • Trenger 5-6 FEm/dag = 900-950 FEm i drektighetsperioden = 1200-1300 kg TS

Sau – fra innsett til 6 uker før lamming

 • Nok med 0,75 – 0,80 FEm/kg TS
 • Trenger ca 1 FEm/dag = 150 FEm i drektighetsperioden = 200 kg TS

Stell godt med enga nå, for å få mengde og kvalitet på 2.slåtten. Kom deg ut i enga og følg med på utviklinga til graset. Har du spørsmål eller ønsker å gjøre korrigeringer i din gjødslingsplan - kontakt en NLR-rådgiver.