Enga blei moderat gjødslet i feltet. Som tabellen under viser fikk null-leddet ingen gjødsel, mens ledd 3, som fikk mest gjødsel, totalt fikk 140 kg pelletert hønsegjødsel noe som tilsvarer 11 kg N totalt gjennom sesongen. Gresset blei seint høstet, og forenhetskonsentrasjonen ligger på rundt 0,65 Fem, noe som nok påvirker avlingsnivået.

Denne gjødsla koster ca 33 kr/kg N, noe som i forsøket har gitt en kostnad mellom 211,- og 363,- kr/dekar. Ledd 1 (40 + 40 kg Grønn NPK) ga en meravling på 344 kg og dermed ble kostnaden på den ekstra avlinga 0,6 kr pr kg TS. Ledd 2 (100 + 0 kg Grønn NPK) ga en meravling på 268 kg ts, og en kostnad på 1,02 kr pr kg TS på tilleggsavlinga. Ledd 3 (70 + 70 kg Grønn NPK) ga en meravling på 394 kg TS til en kostnad av 1,08 pr kg TS.

Ledd

Gjøds. pr daa (Vår + etter 1. slått)

Totalt kg N

i sesongen

Kr/daa

Kg TS 1. slått

Kg TS 2. slått

Sum kg/daa

Kr/kg TS meravling

0

384

119

503

1

3,2 kg N

(40 + 40 kg Grønn NPK)

6,4

211

527

320

847

0,6

2

5,5 kg N

(70 + 70 kg Grønn NPK)

11

363

500

397

897

1,08

3

7,9 kg N

(100 + 0 kg Grønn NPK)

7,9

260

449

322

771

1,02

Resultatet fra feltet viser at det er mest lønnsomt å gjødsle med 40 kg Grønn NPK om våren og 40 kg etter 1. slått. En får ikke stor nok avlingsøkning ved å bruke 100 kg Grønn NPK kun om våren. Det er ettervirkning av de 100 kiloene fra våren, til 2. slåtten, men denne ettervirkninga er ikke like stor som om en hadde delt opp gjødsla og gjødslet noe til 2. slåtten.

Det er også sendt inn grasprøver til fôranalyse. Ser en på disse er det 157 gram råprotein/kg ts i graset, der det er tilført 70+70 kg Grønn NPK, og 124 gram råprotein/kg ts det er tilført 40+40 kg Grønn NPK. Proteinnivået i økologisk gress er ofte lavere enn det kua trenger, og vil være med på å avgjøre hva som er mest lønnsomt av 40 kg + 40 kg eller 70 kg + 70 kg. Det er allikevel viktig å huske at dette kun er et felt, og et år. Det er flere felt i serien, og det vil komme en sammenstilling av disse seinere.