Artikkelen ble først publisert i 2018 i fagbladet til NLR Nord Norge, Agronominytt, og er skrevet av tidligere NLR-ansatt Marit Dyrhaug.

Kopper er nødvendig for flere livsprosesser både i planter, dyr og mennesker. Lågt kopperinnhold i jorda er dokumentert flere steder i landet, særlig i kyststrøk fra Sørlandet til Nord-Norge. Jordanalyse gir ei god rettesnor for behovet for tilførsel av koppergjødsel.

Kopper i jorda

Moldrik sand- og siltjord, og myrjord er mest utsatt for koppermangel, og kopper kan binde seg sterkt til både mold og uorganiske jordpartikler. Kopper er lettest tilgjengelig for plantene ved pH fra 5 til 6, og overdreven kalking til pH over 6,5 kan gi økt problem med koppermangel. Ved jordanalyseverdier under 1,0 mg Cu/kg tørr jord har vi stor risiko for koppermangel, og optimale jordanalysetall vil ligge på 2-20 mg Cu/kg jord. Mangelen opptrer som regel flekkvis i enga eller åkeren, og kan variere fra år til år, alt etter vær- og vekstforhold.

Kopper er lite bevegelig i jorda, og ved tilførsel av kopper bør preparatet harves ned. Det er viktig å unngå overdosering. For mye kopper kan gi kopperforgiftning hos dyr. Sau er særlig følsom for kopperforgiftning. På ei svært moldfattig sandjord, og på sauebruk, kan det derfor være aktuelt å tilføre bare halvparten av anbefalt mengde.

Kopper i plantene

Gras og korn er mest utsatt for koppermangel. Mangel fører til både redusert fotosyntese og CO2-opptak, redusert overvintringsevne og motstandsdyktighet mot sopp, og sterkt redusert blomsterdanning og frøsetting. Siden kopper er lite bevegelig inni planta, vil nye skudd og blad i toppen av planta få mangelsymptomer først. Typiske symptom er at unge blad gulner og visner (gulspissjuke), slapt og tørkeprega utseende, dårlig strekning av stengel, korte buskingsskudd og dårlig frøsetting (tomaks hos korn). Ytre mangelsymptom blir ikke synlig før mangelen har vart en tid. Vi kan derfor ha avlingsnedgang sjøl om ikke mangelsymptomene er synlige.

Koppermangel. Foto: Yara

Koppergjødsel

Helgjødsel 18-1-10 m/kopper er ei pelletert hønsegjødsel tilsatt ekstra mineralsk nitrogen og kalium, samt 15 kg kopper/tonn i form av koppersulfat (tilsvarer 1,5 % Cu). Den egner seg godt til forrådsgjødsling i ett gjenleggsår. Produsent er Norsk Naturgjødsel i Rogaland.

YaraVita Coptrac (500 g Cu/liter) er flytende koppergjødsel som kan brukes både til forrådsgjødsling i jord og bladgjødsling. Andre bladgjødslingsprodukter som inneholder kopper er bl.a. OptiCare og YaraVita Croplift.

Forrådsgjødsling med kopper

For YaraVita Coptrac er anbefalt mengde ved forrådsgjødsling opptil 2 liter/daa. Dette vil tilføre 1,0 kg Cu/daa, og gi en tilfredsstillende heving av Cu-innholdet i jorda i 10-20 år framover. Anbefalt spredemetode er at Coptrac blandes ut i minimum 50 liter vann/daa, sprøytes ut med åkersprøyte og harves ned. Det kan være vanskelig å få ut så store væskemengder med dyser beregna for ugrassprøyting. Det krever god kapasitet på åkersprøytas pumpe for å få tilstrekkelig trykk. Å kjøpe inn dyser beregna på store væskemengder anbefales. Valg av trykk og kjørehastighet for å få ut 60 l/daa med noen typer Hardi-dyser går fram av tabellen nedenfor.

Type dyse

Trykk

Oppnådd dysekapasitet

Kjørehastighet

03 BLÅ dyse - ISO F-110 flatdyse

5 bar

1,55 l/min

3,1 km/t

04 RØD dyse (større enn blå)

4 bar

1,85 l/min

3,7 km/t

08 HVIT dyse (mye større)

3 bar

3,20 l/min

6,4 km/t

Quintastream 08 HVIT gjødslingsdyse

3 bar

3,20 l/min

6,4 km/t

Med Helgjødsel 18-1-10 m/kopper kan en gjødsle med opptil 70 kg helgjødsel/daa i et gjenlegg. Da vil det tilføres 12,6 kg nitrogen som vil dekke grasgjenlegget N-behov, samtidig som det tilføres 1,05 kg kopper. Så store mengder Helgjødsel m/kopper skal harves ned. Ved eventuell overflatespredning på eng må mengden Helgjødsel m/kopper reduseres til max 20 kg/daa.

Bladgjødsling med kopper

Bladgjødsling er særlig aktuelt i ny eng med høgt avlingspotensiale, men hvor koppermangel kan føre til stor avlingsnedgang og misvekst, kanskje fordi man glemte å behandle jorda med kopper i gjenleggsåret? Beste gjødslingstidspunkt vil være på forsommeren under stengelstrekking, men før skyting. På Helgeland blir mangelsykdommer i eng ofte synlig allerede i begynnelsen av juni, særlig i år med låge temperaturer.

Det kan være vanskelig å skille mellom misvekst pga. koppermangel eller andre mineraler. Har man mistanke om mangel på andre næringsstoffer, kan det beste være å bladgjødsle med et allsidig bladgjødslingsprodukt som Croplift eller OptiCare, som i tillegg til kopper også inneholder nitrogen, fosfor, kalium og flere mikronæringsstoffer. Den beste metoden for å diagnostisere eventuelle mangelsykdommer er å ta bladanalyser. Har du mistanke om mangelsykdommer i enga, ta kontakt med oss i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.