Det ble anlagt et felt våren 2019 i Grimstad, og to felt i henholdsvis Grimstad og på Tjomsås våren 2020. Hensikten med forsøket er å undersøke avlingsresponsen på ulike kompostprodukter og biorest. Feltene har blitt høstet tre ganger første året og to ganger i år to. Feltene er kun gjødslet når de ble anlagt. All gjødsla er moldet ned direkte etter spredning.


Følgende gjødslinger ble benyttet på alle felt:

Ledd 1 – Kontroll uten gjødsel

Ledd 2- Biokompost – 2t ts/daa

Ledd 3- Biokompost – 2t ts/daa + 5kg N

Ledd 4 – Slamkompost – 2t ts/daa

Ledd 5 – Slamkompost – 2t ts/daa + 0,5kg fosfor og 8kg kalium

Ledd 6 – Biorest – 2t ts/daa

Ledd 7 – Biorest – 2t ts/daa + 5,3kg kalium

Ledd 8 – Fullgjødsel 18-3-15 13,5kg N


Felt i Grimstad anlagt i 2019

I førsteslåtten var det signifikante avlingsforskjeller der biorest alene (6) og biorest optimalisert med kalium (7) ga de høyeste avlingene. Ugjødslet ledd ga den laveste avlingen, mens de andre leddene lå imellom. I andreslåtten var det ingen signifikante forskjeller, og man kan forvente at ettervirkningen av de organiske gjødseltypene begynner å dabbe av. Likevel var det signifikante avlingsforskjeller på totalavlingen der biorest optimalisert med kalium ga størst avling, etterfulgt av biorest alene og slamkompost optimalisert med fosfor og kalium. Lavest avling hadde leddene gjødslet med biokompost og ugjødslet ledd. Leddene gjødslet med fullgjødsel og slamkompost lå midt imellom. Til tross for at feltet ikke var gjødslet i det hele tatt var det imponerende avlinger, med over 1000 kg tørrstoff på ugjødslet ruter.

Avling felt 2 slatter Grimstad
Avling i kg ts/daa for to slåtter på felt anlagt i 2019 i Grimstad.

Ved førsteslåtten ble det registrert andel kløver på de ulike rutene, og på ugjødsla ruter var det nesten 100% kløver på rutene, mens på rutene gjødslet med biorest var det under 5% kløver. Dette tyder på at det fortsatt var en del nitrogenvirkning igjen fra bioresten. De andre rutene hadde mellom 60 og 80% kløver, så her var gjødselvirkningen avtagende.

Andel klover Grimstad
Andel kløver ved 1. slått på feltet i Grimstad som ble anlagt i 2019.

Nye felt i 2020

Våren 2020 ble det anlagt to nye felt, et i Grimstad og et på Tjomsås i Øvrebø. Her valgte vi å så rutene med italiensk raigras med bygg som dekkvekst for å eliminere gjødselvirkningen av kløver.

Resultater fra Grimstad

Avlingsresultatene på nytt felt i Grimstad samsvarer med fjorårets resultater der biorest alene og biorest optimalisert med kalium ga høyest avling. Lavest avling ga ugjødslet ledd og biokompost alene. De andre leddene lå midt imellom. Andreslåtten ble slått for tidlig på grunn av en liten kommunikasjonssvikt i sommerferien, men likevel var det sikre avlingsforskjeller både i første, andre og tredjeslåtten, samt totalavling.

Felt Tjomsas
Avling felt 3 slatter Grimstad
Avling i kg ts/daa for tre slåtter på felt i Grimstad, anlagt 2020.
Felt Grimstad

Resultater fra Tjomsås

Avlingdata viser samme resultat på Tjomsås som i Grimstad. Biorest alene og biorest optimalisert med kalium ga høyest avling, mens ugjødslet ledd ga lavest avling. De andre ligger midt imellom. På dette feltet var det signifikante avlingsforskjeller på første og tredjeslåtten, samt totalavling, mens på andreslåtten var det ingen forskjeller i avling. Dette er uforklarlig.

Avling felt Tjomsas
Avling i kg ts/daa for tre slåtter på felt på Tjomsås, anlagt 2020.


Forsøksdata.

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Sådd

Høstet

Nibio Landvik

Leire

Potet

Se egen tabell

03.05.19

02.06 og 04.08

Nibio Landvik

Leire

Potet

Se egen tabell

23.04

23.06, 17.07 og 03.09

Trond Steinar Løvdal

Sand

Gras

Se egen tabell

14.05

10.07, 10.08 og 28.09