Feltet ble anlagt i 2019. Formålet med serien er å se på vekstutvikling hos bladfaks alene og i kombinasjon med engrapp sammenlignet med timotei for to og tre slåtter. Dette året ble det utført kun 2 slåtter da 2. slått ble tatt så seint at det var liten mulighet for gjenvekst. Det var svært lav avling til førsteslåtten. Dette kan skyldes en kombinasjon av tørke på våren/lite nedbør etter at mineralgjødsla ble spredt.

Sss

Det var ikke sikre avlingsforskjeller i noen av slåttene eller totalt. I fjor var tendensen at bladfaks hadde størst avling, mens i år var tendensen at timoteien var mest yterik, men i år var tendensen svak. Serien er del av en nasjonal serie med en rekke felt. Det foreligger kvalitetsanalyser fra 5 parallelle felt, men ikke avlingsmengderegistreringer.

Vi takker NIBIO for økonomisk støtte til dette forsøket. Forsøket vil ventelig videreføres flere år.

Kkkk