Gjengitt med tillatelse fra artikkelforfatter

Vi må kjenne risikoen ved kjemikaliene for å kunne beskytte oss på best mulig måte. Gode arbeidsrutiner, godt renhold og tilpasset blande- og sprøyteutstyr, reduserer eksponeringsfaren – i tillegg bør personlig verneutstyr brukes. Eksponeringsfaren er størst ved tilmåling, fylling og blanding av kjemikalier. I disse fasene er midlene i konsentrert form og utgjør størst helserisiko. Det er lett å tenke at det er så liten dose og liten eksponeringstid at det neppe er noen fare…

Ved håndtering av plantevernmidler må type og omfang av verneutstyr vurderes. Behovet påvirkes av hvor du skal sprøyte, type sprøyteutstyr og hva du skal sprøyte med/mot. Aktuelt verneutstyr kan være dress, støvler, hansker, ansikts/øyebeskyttelse og halv- eller helmaske med kombinasjonsfilter (støv og gass). Pkt 8 i sikkerhetsdatabladet oppgir anbefalt verneutstyr ved håndtering av preparatet.

Om verneutstyret brukes feil kan du utsettes for større eksponering enn om du ikke bruker verneutstyr i det hele tatt. Sett deg inn i hva slags verneutstyr som er riktig for den jobben du skal gjøre.

Verneutstyr hms foto signe mellem
Riktig verneutstyr er viktig. Foto: Signe Mellem, NLR Øst

Hansker

Det enkleste og mest brukte verneutstyret er hansker. De fleste bruker hansker, men det er viktig at det er riktig type hansker – de må være merket med kjemikaliesymbol.

Vask hendene før bruk og sørg for at hanskene er hele og rene.

Beholde hanskene på til hele jobben er utført, emballasjen skylt og ryddet bort.

Ha alltid et par ekstra hansker på lager da hansker er ferskvare!

Åndedrettsvern

I forbindelse med kjemikaliehåndtering må en kombinasjon av gass og støvfilter benyttes! Vanlige støvmasker må IKKE benyttes ved håndtering av flytende kjemikalier. Støvfilter beskytter kun mot støv eller rein vanndamp/ væskepartikler, ikke gass/kjemikalier – og gassfilter stopper ikke støv. Graden av partikkel filtrering oppgis med filterklasse:

  • P1: ikke aktuell i landbruket da den gir for dårlig beskyttelse mot støv.
  • P2: minimum til arbeid i landbruket
  • P3: brukes når støvet inneholder giftige/kreftfremkallende stoffer, soppsporer, midd, virus, bakterier og plantevernpulver

En god beskyttelse mot plantevernmidler oppnår man med ei halvmaske med brunt A-filter og P3-støvfilter. Eller du kan bruke ei sesongmaske med samme filterspesifikasjoner.

Fargekode

Bokstavkode

Bruksområde

Brun

A

Mot organiske damper (løsemidler, plantevernmidler)

Grå

B

Gjødselgass, hydrogensulfid (klorgass)

Gul

E

Mot sure gasser og damper (maursyre, saltsyre, svoveldioksid etc.)

Grønn

K

Mot ammoniakk og aminer

Varighet på filter

Kjemikaliefiltrene er fylt med aktivt kull og brukstid for filtrene er vanskelig å angi da det varierer med bruk og eksponering av kjemikalier. Filteret byttes ut så snart det merkes lukt av plantevernmidlet eller når det blir merkbart tyngre å puste. Noen plantevernmidler er derimot uten lukt og det gjør det vanskelig å vite om filtrene fortsatt fungerer. Et tips er å sette på seg maska og lukte på White spirit – dersom man kjenner antydning til lukt er filtrene mettet og må byttes ut. Sesongmaska har ikke utskiftbare filtre og må byttes i sin helhet!

Ansikts- og øyevern

Det er lett at det spruter når man skal blande og fylle sprøyta med kjemikalier og man bør beskytte øynene. Vernebriller er godt egnet, men ved å benytte en ansiktsskjerm beskyttes ansikt og hals i tillegg til øynene. Den kan brukes sammen med vanlige briller. Skjermen anbefales også ved vasking av traktor og sprøyteutstyret da det ofte spruter tilbake og vannet inneholder rester av kjemikalier, diesel og jord.

Klær

Huden er det største organet vi har og den tar raskt opp plantevernmidler. Bruk derfor heldekkende arbeidstøy ved håndtering av plantevernmidler. Bytt klærne raskt dersom du søler og hold de adskilt fra andre klær inntil de er vasket. På denne måten unngår du at andre får kjemikaliene på seg. Det er en fordel å benytte overtrekkdress ved blande- og fyllefasen. Det finnes egne kjemikaliedresser i flere kategorier (1-6). Opplysningene om hva du trenger er oppgitt i sikkerhetsdatabladet men oftest er type 3 – væsketett eller type 4 – spraytett anbefalt. Alternativt kan et plastforkle ta av for mye av sølet ved blanding.

Verneutstyr i traktoren?

Hytta på traktoren er sjelden helt tette og ved sprøyting kan det drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helserisiko for sjåføren. Dråpene fordamper lett og det dannes partikler som kan pustes inn. Bruk traktorens ventilasjons- anlegg for å lage et lite overtrykk i hytta slik at dråpene ikke kommer inn. Ved sprøyting må støvfilteret i ventilasjonsanlegget byttes ut med et aktivt kullfilter som absorberer plantevernmidler. Et standard støvfilter har ingen effekt mot plantevernmidler. Innblåsingsluften passerer først gjennom en støvfilterduk som holder tilbake støvpartikler og virker som dråpefanger for plantevernmidler. Deretter ledes luften gjennom et kullkammer med komprimert aktivt kull, som absorberer giftige gasser og partikler. Kullfilteret har en levetid på ca. 300 effektive sprøytetimer. Varigheten avhenger av tid, luftmengde og konsentrasjon. Når filteret ikke er montert i hytta skal det oppbevares i en lufttett pose.

Dersom du har ei god traktorhytte med kullfilter - ta av deg verneutstyret før du går inn i traktoren. Slik unngår du å ta med deg kjemikalier inn i den «rene sonen» som traktorhytta skal være. Hvis ikke sprøytetraktoren har tilstrekkelig god hytte bør du benytte verneutstyr også under selve sprøytingen. Vær forberedt til sesongen og kjøp inn riktig verneutstyr sammen med plantevernmidlene!

Ta kontakt med oss i NLR eller forhandleren hvis du er i tvil eller har spørsmål.

Tips for maskebruk i plantevernsesongen