All yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med spredeutstyr som er i god stand og som gir det forventede sprederesultatet. Funksjonstesting og veiledning om kalibrering og bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler. Funksjonstest av åker- og tåkesprøyter er obligatorisk. Sprøyteutstyret skal fra og med 1. januar 2020 funksjonstestes hvert 3. år, og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent.

Under funksjonstesten får du;

 • Opplæring i innstilling og bruk av egen sprøyte
 • Opplæring i egenkontroll – utføres minst en gang pr. sesong
 • Klarhet i feil og mangler ved sprøyta
 • Hjelp til oppretting av feil og mangler
 • Bedre sprøytekvalitet og dermed spart preparatkostnad
 • Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav

Tillaging av sprøytevæske

Ved tillaging av sprøytevæske for potetproduksjon brukes soppmidler, insektmidler, ugrasmidler og bladgjødslingsmidler. For de fleste midlene anbefales det i Sikkerhetsdatabladene og på etiketten åndedrettsvern ABEK/P3 (Kombinasjonsfilter). Skift filter regelmessig etter behov og når du kjenner det begynner å bli tungt og puste. Opplæring skal gjennomføres for alle som skal bruke produktene. Bruk riktige hansker og ansiktsskjerm, samt vernedrakt ved all tillaging og rengjøring.

Stoffkartotek skal etableres for alle produkter. Kartoteket skal være tilgjengelig for alle som bruker produktene. Det bør lages slik at det er enkelt å finne fram i det, enten på papir eller elektronisk. Kartoteket skal revideres hvert år.

Huskeliste før sprøyting (egenkontroll)

 • Vask sprøyta grundig.
 • Reingjør filtre og siler, inkludert dysesiler.
 • Omrøring: Kontroller at omrøringssystemet gir god sirkulering slik at det blir en jevn konsentrasjon av sprøytevæsken i tanken.
 • Sprøyta må være fri for lekkasjer. Kontroller at rør og slanger er uten sprekker og hull som fører til lekkasje. Sprøyta skal kunne kjøres på maks trykk uten at det lekker fra rør og slanger.
 • Kontroller at dysene er i god stand uten lekkasjer, og at de ikke drypper etter avsluttet sprøyting. Dysene skal gi en jevn mengde væske og ikke ha vesentlige avvik fra væske mengde oppgitt i datatabellene.
 • Det må være montert vanntank for rent vann, minst 15 liter.
 • Deksel på kraftoverføringsaksling må være i orden.
 • Bom og bomoppheng må være i orden.
 • Sprøyta skal være montert på "sprøytetraktoren".
 • Test åkersprøyte med vann før sprøyting. Tanken skal være halvfull med vann (eller minst 300 liter).

Den tiden du bruker på egenkontroll av sprøyta og innkjøp av deler som pakninger, dyser mm., er penger en fort tar igjen ved sparte kostnader til plantevernmidler, og bedre resultat av sprøytinga.

Mindre fare for forurensing og bedre arbeidsmiljø

Restmengdene av sprøytevæske kan reduseres ved god kontroll og rett innstilling av sprøyteutstyret. Dette er et viktig punkt for å redusere risikoen for forurensing av f.eks. vannkilder.

Ved å sikre mot etterdrypp ved effektivt dryppvern kan både sviskader og direkte kontakt med sprøytevæske unngås. Lekkasjer i slanger og koblinger eller tiltetninger i siler, filtre og dyser utbedres ved testingen. Slike feil er viktige å oppdage med reint vann i sprøyta og bør gjøres før hver sesong. Ved å bruke ideell dysehøyde, kjørehastighet, dysestørrelse og arbeidstrykk, oppnår du bedre dekning av plantene og reduserer risikoen for avdrift.

Sikkerhet i traktor

Hvis traktor har tett hytte med kullfilter i ventilasjonsinntaket, er det ikke behov for eget åndedrettsvern for fører under utsprøyting. Hvis traktor ikke er utstyrt med kullfilter skal vifte skrues av for ikke å trekke partikler (aerosol), fra sprøyta inn i filteret.

Om traktoren er åpen skal det brukes egnet verneutstyr.

Det må være tilgang på rene hansker i hytta for sammenslåing av bommer, samt vedlikehold eller reparasjon av dyser under arbeid på jordet. Det skal også være tilgang på rent vann og såpe, også ute på jordet.

Når arbeid starter ute på jorde med åkersprøyte

 • Vurder kjøremønsteret og unngå å sprøyte i mye vind.
 • Ha alltid tilgang på rent vann og såpe, gjerne også øyeskylleflaske.
 • Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.
 • Dusj og vask håret etter arbeidets slutt.
 • Overhold behandlings- og handteringsfristene.
 • Unngå å forurense brønner og vassdrag.
 • Vask verneutstyr, klær og støvler etter bruk.

Når du er ferdig å sprøyte

Spredeutstyret bør rengjøres straks etter avsluttet sprøyting. I følsomme kulturer vil det kunne oppstå sprøyteskader som følge av dårlig rengjøring. Bruk hansker og annet egnet verneutstyr til arbeidet. Husk også å skylle tomemballasjen minst tre ganger med vann før innholdet tømmes i sprøytetanken og tomemballasjen kildesorteres.

Rengjøring er også viktig før sprøyta skal funksjonstestes eller egenkontrolleres, samt hvis det er lenge til neste bruk av sprøyta. Vasker du sprøyta umiddelbart etter endt sprøyting er du mer sikret at utstyret blir reint.

Foto Ingvild Melkersen 10
All yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal skje med spredeutstyr som er i god stand og som gir det forventede sprederesultatet. Funksjonstesting og veiledning om kalibrering og bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler. Foto: Ingvild Melkersen, NLR