Det heter seg at jordprøver skal tas hvert 4.-8. år. Ut av analysesvarene kan du lese både jordtype, pH, moldinnhold i jorda, innhold av lettløselig fosfor (P-AL), kalium (K-AL) og magnesium (Mg-AL) og kalsium (Ca-AL), der sistnevnte ofte har sammenheng med pH i jorda. Hvis man sammenligner resultatene med forrige analyse, vil man se om man har truffet med gjødseltype og -mengde. Avling og utvasking (spesielt for kalium) vil alltid føre bort noe av innholdet av næringsstoffene i jorda, så da er det viktig med riktig type gjødsel og mengde «påfyll».

Syreløselig kalium: K-HNO3

I tillegg til de ordinære analysene, bør innholdet av syreløselig kalium, K-HNO3, analyseres hvert 16.-20 år. Dette er, i motsetning til lettløselig kalium (K-AL), tungtløselig kalium. K-HNO3 kalles også jordas kaliumreserver. Dette innholdet varierer etter hvilket opphavsmateriale jorda består av. Det betyr at du ikke får gjort så mye med disse verdiene i form av gjødsling, men dette kaliumet frigjøres sakte over tid, og er dermed en viktig kilde til kaliumforsyninga til plantene. Ligger K-HNO3 – tallet på under 30 betyr at du har ei kaliumfattig jord, mens K-HNO3 – tall på over 110 angir ei svært kaliumrik jord. Som oftest er det slik at jo høyere leirinnhold i jorda, dess mer kaliumrik er den, alt etter mineraltype i opphavsmaterialet. Mineraler som glimmer (biotitt eller muskovitt), og enkelte leirmineraler inneholder kalium. Kort fortalt kommer dette kaliumet til nytte for plantene når disse forvitrer. Kaliumfeltspat inneholder også kalium, men forvitrer seint og har mindre betydning for kaliumforsyninga. Stiv leirjord inneholder mest kalium og du kan derfor ofte spare noe på kaliumgjødsla på denne jordtypen, men sjekk jordanalysene først.

Ei moldholdig jord og myrjord har mye organisk opphavsmateriale, og vil derfor som regel ha langt lavere K-HNO3 – tall enn mineraljord, så her må man ofte spe på med mer kaliumrik gjødsel enn på mineraljord. Mange har derfor erfaring med bruk av 18-3-15, på slik jord. Trenger du hjelp til tolkning av jordanalysene, ta kontakt med din nærmeste rådgiver.

Visne bladspisser er et symptom på kaliummangel. Dette viser seg først på de eldste bladene. Foto: Ellen Reiersen, NLR
Visne bladspisser er et symptom på kaliummangel. Dette viser seg først på de eldste bladene. Foto: Ellen Reiersen, NLR
Foto: Ellen Reiersen, NLR
Kalium er viktig for planteveksten og gjør plantene mer motstandsdyktige mot frost og tørke. Foto: Ellen Reiersen, NLR