God agronomi er også viktig for et godt økonomisk resultat. Drives det med overdrevet gjødsling vil mineraler som ikke bindes i jorda, eller plantene ikke tar opp, bli vasket ut. Et problem kan være at det havner i vassdraget. Dette vil føre til oppblomstring av alger, som igjen kan være skadelig for liv i elva. Overdreven gjødsling kan også føre til feil gjødsling, som kan koste bonden mye. Forgiftning av plantene kan i verste tilfeller også oppstå ved feil gjødsling. Her kan gjødslingsplanen være et godt hjelpemiddel. Et annet godt verktøy er føring av arbeid som er utført igjennom sesongen.

Gården har den jorden den har, derfor er det viktig at du som bonde tar godt vare på den og forvalter den best mulig. Et godt hjelpemiddel her er jordprøvene. Disse vil si noe om hvilke jordarter som befinner seg på gården samt næringsinnhold for enkelte næringsstoffer og moldinnhold. Dette vil være et godt hjelpemiddel til å få tilført riktig næring, slik at du får en optimal avling. De forskjellige jordartene har ulike egenskaper. Klarer en gjennom drifta å sikre en god jordkultur ut ifra ønsket plantevekst, vil dette også gi gode vekstforhold for plantene, noe som vil gi god økonomi.

Bondens viktigste resurs

De forskjellige jordartene har ulike egenskaper. En kan ha flere jordarter på et skifte. Årsaken til dette kan være flere. En årsak kan være at landskapet opp igjennom tidene har forandret seg. Det kan f.eks. være en elv som har skiftet leie og etterlatt seg sandbunn. Berggrunnen kan ha forvitret etter værpåkjenninger over lengre tid. Jordsmonnet kan også variere etter høydedrag, med ulike platåer av avsetninger. Derfor kan det være lurt å ha en formening om jordarten på skiftene dine.

En kan dele jordarten inn i 4 ulike kategorier etter kornstørrelsen; sand, silt, leire og organisk jord. Disse 4 kan vi igjen dele opp i 12 underkategorier som er de jordartene vi bruker i gjødselplanleggingen; sand, sandig lettleire og sandig silt, sandig silt, siltig lettleie og silt, svært stivleie, stiv leire, sandig mellomleire, siltigmellomleire og lettleire. Hver enkelt jordart har alle ulike egenskaper. Dette gjør at de er både bra og dårlig i forhold til vann, næring og struktur. Det finnes ikke en enkelt ideell jordart, ettersom det avhenger av beliggenhet og bruksformål.

Jordartstrekanten NIBIO
Figuren over viser jordartstrekanten. En jordart er satt sammen av sand, silt og leire. Den kan være et godt hjelpemiddel til å finne ut hvilken jordart du har. Dette får man også svar på ved analysering av jorda. Kilde: NIBIO