Artikkel skrevet av Ida Karlstrøm 21.07.2021.

Vi har alle hørt om viktigheten av «god jordstruktur». Porene i jorda er viktige for strukturen, og er en av faktorene som er avgjørende for din avling. I jord med god jordstruktur finner vi både mikroporer og makroporer. I mikroporene lagres vann og næringsløsninger. Makroporene er viktige for blant annet drenering, rotetablering og lufttilgang. Pakking reduserer volumet av små (mikro-) og store (makro)porer. Det er de største porene som reduseres mest, og disse har størst betydning for drenering, gassutveksling, rotutvikling, næringstransport og biologisk aktivitet.

Jordpakking er når trykket på jorda er større enn bæreevnen. Da skjer det tre ting:

  1. Komprimering – luft klemmes ut
  2. Mer trykk – små aggregater tetter igjen større porer
  3. Elting og deformering av jorda

Er jorda fuktig glir jordpartiklene lettere forbi hverandre ved trykk, og porene tettes igjen. Dette vil hindre planterøtter å vokse nedover i jorda, og vann etter mye nedbør blir stående. Røttene får dermed ikke strekt seg utover for å samle mest mulig næringsstoffer, vann og luft som planten trenger for å vokse. Røtter hjelper også på strukturen i jorda. Det er derfor det er viktig å vente til jorda er såkalt «lagelig» før man kjører utpå.

Lite luft i jorda – det være seg grunnet jordpakking eller vannmetta jord – fører til en kjedereaksjon av uheldige tilstander. Anaerobe forhold fører raskt til denitrifikasjon (dvs at nitrat omdannes til gasser slik som ammoniakk, lystgass, atmosfærisk nitrogen, nitrogenoksider osv). Det dannes også hydrogensulfid og metan. Plantens energiomsetting (dannelse av ATP-molekyler) forstyrres, og plantene lider raskt av mangel på energi. Dermed lukkes spalteåpninger, og fotosynteseaktivitet og næringsopptak reduseres. Plantevevet forsures også. Dette er svært uheldig når man ønsker både mest og best mulig avling.

Hva påvirker pakketrykket i jorda?

Høy akselvekt i kombinasjon med høyt dekktrykk og liten bæreflate vil kunne påvirke jordstrukturen negativt ved at trykket forplanter seg godt under pløyesjiktet (under de 25 øverste centimeterne). Derfor er det en tommelfingerregel som sier at akselvekten ikke bør overstige 6 tonn pr. aksling, altså en belastning på 3 tonn pr. hjul. I de øverste 25 cm (i pløyesjiktet) er det dekkutrustingen og trykket i disse som påvirker mest. Derfor er det viktig at man utstyrer både traktor og redskap med gode dekk som skaper størst mulig avtrykk mot jordoverflata.

(Avsnittet er hentet fra artikkelen Riktig dekktrykk - hvordan komme fram til det? som du kan lese i sin helhet ved å trykke på linken.)

NIBIO har laget noen fine videosnutter om jordpakking fra ulike forsøk i 2017 og 2020. Det anbefales å bruke noen minutter på disse filmsnuttene!

> Se film: Tester mekanisk jordløsning - YouTube