1. Bedrer jordkvaliteten: ved at moldinnhold, jordliv og grynstruktur bygges opp. Minkende moldinnhold i mineraljorda har vært trenden i jordbruket de siste generasjoner og en sammenfatning av forsøk verden over viser et kritisk nivå ved ca 3,5 %. Ved moldinnhold under dette viser resultatene at man kan forvente en avlingsøkning ved å gjøre moldhevende tiltak, og regelmessig bruk av fangvekster er et sådan - så sjekk egne jordprøveresultater for å finne din moldprosent. Størst effekt oppnås på arealer med høyt avlingspotensiale.

  2. Fangeffekten på jord og næring: reduserer faren for avrenning av jord og næring utover høst, vinter og vår. Gunstig for miljøet og agronomien.

  3. Forgrødeeffekten: Fangvekster holder næringa i overjordisk eller underjordisk plantemateriale. Når dette brytes ned etter veksten er avsluttet, er det ofte lett tilgjengelig plantenæring som holdes i øvre jordlag. Det er imidlertid forskjell mellom fangvekstartene hvor raskt nedbrytbare de er. Avhenger av C/N-forholdet. F. eks har kan rug og raigras ha forholdsvis høyt CN-forhold og er dermed tregt nedbrytbare, mens vikker, kløver og oljereddik har lavt CN-forhold og brytes raskt ned til plantetilgjengelig næring.

  4. Jordløsning: Planter med djupe røtter kan virke som biologiske jordløsnere. Denne jordløsningen er mer varig enn mekanisk løsning ettersom veggene i gangene etter røtter, mark og mikroliv (biogangene) blir armert med roteksudater, slim fra meitemark osv.

  5. Sanerende effekt på planteskadegjørere (men kan også øke bestanden i noen tilfeller):
    Bestemte fangvekstarter har positiv effekt mot flere sjukdommer og skadedyr. F. eks havre mot svartskurv, og enkelte sorter av oljereddik mot nematoder. Samtidig kan noen arter opprettholde skadegjørerbestanden, f.eks oljereddik på klumprot, kålflue, etc.

  6. Vekstskifte: Et viktig element i dagens spesialiserte produksjoner - fangvekster er en ekstra kultur i et begrenset vekstskifte.

Bla deg gjennom bildekarusellen med bildebeskrivelser under.

Hostetablering fangvekster hva er tidlig nok etablering pa hosten
Høstetablering av fangvekster - hvor sent kan man etablere fangvekstene på høsten; resultater fra forsøk utført høsten/våren 2021/22
4 ulike fangvekstarter sadd hhv 9 sept 16 sept og 23 sept 2021 fra venstre mot hoyre
Hvor sent kan man etablere fangvekstene på høsten? Bildet over viser 4 ulike fangvekstarter sådd hhv 9.sept, 16.sept og 23.sept 2021 fra venstre mot høyre.
Overvintringsforsok Rug og raigras overvintret vesentlig bedre enn lodnevikke og blodklover i vinter
Rug og raigras overvintret vesentlig bedre enn lodnevikke og blodkløver vinteren 20/21. Alle såtider overvintra godt for gressartene. Lodnevikka kom seg litt utover våren.
Fangvekster etablert ved siste radrensing pa sent hosthold
Fangvekster etablert ved siste radrensing på sent høsthold. Etableringa ble svært god og konkurrerte litt mye med kulturplanta (brokkoli i dette tilfellet). Det gjorde at avlinga ble noen dager utsatt. Kulturplanterester og fangvekst ble beitepusset senhøstes. Våren etter var det lite som hadde tålt vinteren etter nedpussingen, men det har likevel vært en fangveksteffekt. Etablering av fangvekster i sene grønnsakshøsthold er utfordrende.
Fangvekst jordprofil rug vikke honningurt
Fangvekst-jordprofil med 12 kg høstrug, 4 kg vintervikke og noe honningurt. Her bygges jordaggregatene raskt av samspillet mellom røtter og mikroliv.
Fangvekster med etablert tidligblomkalhold pafolgende ar
Vintergrønne fangvekster og etablert tidligblomkålhold påfølgende år