NLR Nord-Norge har inngått samarbeid med NLR Trøndelag på juridisk bistand for våre medlemmer. Denne artikkelen er skrevet av en advokatene du kan kontakte ved behov.

De fleste samboere opplever før eller senere at det skjer endringer i samboerskapet. Eksempler på endring i samboerskapet kan være flere ting enn at samboerskapet opphører. Det kan være overgang fra yrkesaktivt liv til pensjon, uførhet, sykdom eller dødsfall, hos deg selv eller hos din samboer.

En god samboeravtale regulerer eierskap, forpliktelser og rettigheter når det oppstår endringer i samboerskapet. En avtale vil da være til hjelp for partene. I motsatt fall, hvis dere ikke har avtale eller hvis den avtalen dere har er mangelfull, vil dette kunne medføre problemer som med en avtale enkelt kunne vært unngått. Har man barn, felles eller særkullsbarn, vil det også for barnas del kunne være viktig å ha en god samboeravtale.

Når man skal utarbeide en samboeravtale bør det blant annet beskrives hvem som eier hva når samboerskapet inngås, og hvordan eierskapet skal fastsettes for eiendeler som erverves under samboerskapet. Hvem eier eiendommen, skal den eies av en av samboerne alene, eller i sameie? Videre må ansvar for gjeld avklares, både gjeld som inngås, men også videre stiftelse av ny gjeld. Samboeravtalen bør også si noe om hvordan utgiftene til f.eks. husleie, bil, faste kostnader og forbrukskostnader skal fordeles, og om arbeid på gården skal kompenseres. Dersom en av samboerne bistår den andres virksomhet økonomisk, skal dette betraktes som et lån? En samboeravtale må videre si noe om hvem som skal overta hva ved et eventuelt brudd, om den ene parten har rett til et vederlag, og i såfall størrelsen på vederlaget.

Momentene ovenfor er ikke en uttømmende oversikt, avtalen må tilpasses det enkelte samboerparet, og kan endres ved større livsendringer og investeringer.

Å være samboere på en landbrukseiendom kan innebære at det er flere forhold ved en samboeravtale å tenke på enn for andre. Kravene til innholdet i samboeravtalen kan være konkrete og spesifikke, slik at det vil være en fordel å ha en skreddersydd samboeravtale.

Som samboere er det også viktig å sørge for at man er tilstrekkelig sikret ved et eventuelt dødsfall. Samboere med felles barn har en viss arverett, men det er et relativt lite beløp (omkring 400 000,- per mars 2021), og oftest ikke tilstrekkelig til å kjøpe ut gården. Har man ikke felles barn har man ingen arverett etter hverandre som samboere, med mindre det opprettes et testamente.

Ved et dødsfall vil det ofte være praktisk at den gjenlevende parten blir sittende i uskiftet bo. At boet er uskiftet betyr at arven etter den avdøde ikke er fordelt. Hvorvidt den gjenlevende samboeren har rett til å sitte i uskifte avhenger blant annet av om vedkommende har felles barn med avdøde. Samboere uten felles barn må ha testament for å ha rett til å sitte i uskifte.