Det ble sådd 7 felt i serien i 2023, hvorav ett på Hedmarken. Feltet på Hedmarken lå på vårt forsøksareal på Blæstad.

Feltet går inn under gjødslingsserien Nitrogennormer til korn, som gjennom mange år ha sett på nitrogenresponsen til hvete og bygg. De siste tre årene har feltet ligget i Betong vårhvete for å undersøke hvordan denne nye sorten responderer på gjødsling.

Feltet er gjødslet med økende mengde nitrogen fra 6 kg N/daa til 15 kg N/ daa, i trinn å 1,5 kg N/daa. Feltet ble delgjødslet med 5 kg N ved strekking.

Sammendrar av 3 felt med avling under 400 kg daa
Tabell 1 – Oppfølging av N-norm i Betong vårhvete. 1 felt på Hedmarken og snitt av 43 felt med avling under 400 kg avling/daa.

Resultater 2023

Gjennomsnittsavlingene for de enkelte feltene varierte fra 248 kg/daa i feltet på Hedmarken til 534 kg/daa på Toten. Beregnet nitrogenopptak i snitt for feltene varierte fra 6 kg/daa til 11,1 kg/daa

I feltet på Hedmarken var det ingen effekt av økende gjødsling bortsett fra nullruta.

I tabellen gjengis avling i snitt fort 3 felt med avling under 400 kg. Kornavlingen i 2023 var sterkt preget av en svært tørr vår og forsommer. Resultatene må derfor tolkes ut fra dette.

Tabell Sammendrag av 19 felt i 2021 til 2023 mellom 400 600 kg
Tabell. Sammendrag av 19 felt i 2021− 2023, gruppert etter avlingsnivå < 400, mellom 400−600 og > 600 kg/daa, Ulike bokstaver betyr signifikante forskjeller mellom ledd innen avlingsgruppe.

Sammendrag for flere år

Oppsummeringen er skrevet Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO. Resultatene er publisert i Jord- og Plantekultur 2024

En sammenstilling av proteininnhold mot gjødslingsledd viser at kun 8 av 133 målinger ga proteininnhold under kravet til matkvalitet på 11,5 % protein.

Resultatene fra tre år med gjødslingsforsøk i Betong vårhvete viser at Betong produserer et høyt proteininnhold, selv ved relativt svak nitrogengjødsling. Det virker til å være en sort som utnytter N−gjødslingen godt og leverer bra på både avling og proteininnhold. Det har vært svært lite legde i feltene, som bekrefter at Betong er en stråstiv sort.

Ifølge gjødslingsnormen til hvete anbefales det å gjødsle med 12,5 kg N/daa til 500 kg korn og 15 kg N/daa til 650 kg korn/daa. For feltene i Betong var det signifikant avlingsøkning opp til 14,0 − 15,5 kg N/daa for alle tre årene forsøksserien er blitt gjennomført, men ikke signifikante økninger ut over dette.

Nitrogenmengden som skal tilføres bør deles mellom en vårgjødsling og en delgjødsling. Delt gjødsling gir bedre mulighet til å tilpasse gjødslingen til forholdene i sesongen. Gjødsling langt over normbehovet øker differansen mellom tilført og fjernet nitrogen, og dermed risikoen for å tape N til både luft og vann. Sesongen 2023 var et godt eksempel på sesong der delgjødsling var en god strategi. Flere av feltene håndterte forsommeren dårlig, og avlingspotensialet ble betydelig nedjustert sammenlignet med forventingen på våren. Dermed var det mulig å kutte ut delgjødslingen og heller spare gjødsla til neste år på disse feltene.