Hvilke ugras har du problem med?
Ved valg av ugrasmiddel er det viktig å gå ut i åkeren for å se etter hvilket ugras som vokser og hvor mye ugras som finnes per kvadratmeter. Størrelsen på ugraset er viktig der ideell størrelse er ved 2-4 varige blad. Hvor langt er kornplantene kommet i utviklingen? Ugrassprøytinga bør som en hovedregel skje før kornet begynner å strekke seg, altså i løpet av buskinga, før Z30.

I Trøndelag er det generelt små problemer med frøugras og grasugras unntatt tunrapp som er vanlig forekommende. Hvis man har problem med tunrapp er det viktig at behandling utføres så tidlig som mulig for å få best mulig effekt. Tunrappen bør helst ikke ha flere enn 1-2 blad ved sprøyting og da er den så liten at den nesten ikke er synlig.

Unngå resistensproblematikk
Det er mange som velger lavdosmiddler år etter år hvilket er rimelig og går greit en stund, men det er stor risiko for å komme i en sitasjon der resistens oppstår bland ugrasene. Det er framfor alt SU-resistens (f.eks. lavdosmidler/SU-midler/ALS) som er mest utbredd. Særlig gjelder dette ugrasartene vassarve, stivdylle, då-arter, balderbrå, linbendel og hønsegras. Det er resistent vassarve som har størst utbredelse per i dag, men det er også tilfeller av resistent linbendel. Risikoen er som høyest på jorder med høyt moldinnehold og mye ugras og på skiftene med samme grøde år etter år. Derfor fraråder vi å kun bruke lavdosmidler alene på disse felt.

Da
Vassarve og då-arter (bilden) er bland de ugrasene som kan utvikle SU-resistens. Foto : Sanna Krüger Persson

En god strategi for å forebygge resistens er å blande lavdosmidler med hormonpreparat og veksle mellom midler av ulik virkningsmekanisme, såkalt resistensbrytere. Hvert 2. år bør det brukes en resistensbryter for å hindre utvikling av resistent ugras. Det er lettere å forebygge resistens enn å håndtere en situasjon der resistent ugras allerede har blitt ett problem, da kreves skreddersydde kombinasjoner i hvert enkelt tilfelle og resistensbrytere må brukes hvert år.


Lavdosmidler det kan utvikles resistens mot i vårkorn
Express SX, Express Gold, Attributt Twin, Harmony Plus, Hussar Plus OD, Gratil, Primus, Tripali og CDQ. Alle disse midlene har omtrent same virkningsmekanisme og tilhører den samme kjemiske gruppa sulfonylurea, forkortet SU (også kalt ALS). Vekslingen mellom disse midlene vil ikke forebygge resistensutvikling hos ugraset. I tillegg inneholder midlene Mustang Forte, Saracen Delta, Starane XL, Zypar, Allianse, Atlantis og Brodway Star et lavdosemiddel i blandinga, som kan medføre resistensrisko.


Resistensbrytere mot resistent vassarve

- Starane XL 80-100 ml + et egnet lavdosmiddel
- Tripali 2,5 g + Flurostar 200 60-70 ml + Biowet
- Ariane S 200-250 ml
- Mustang Forte 30-75 ml NB! Erter og Åkerbønner må gå minst 24 måneder og min. 14 måneder for en rekke andre vekster.
- Zypar 75 ml (ikke i havre)
- Express Gold 1,5 g + Pixxaro 12,5 ml + DFF 4,2 ml (ikke i havre)
- 130-150 ml mekoprop-P + et egnet lavdosmiddel
Se NB lengre ned.

Ugrasmiddel som virker mot resistent linbendel
- Ally Class 3,5-4 g. God på linbendel og stenmor men svak på ALS-resistent vassarve. Ally Class kan bare unntaksvis blandes med andre midler.
- Saracen delta 7,5-10 ml.

NB: For å oppnå god virking av mekoprop-P* og Ariane S må det være god vekst og minst 10-12 C på dag og 8 C nattetemperatur! Alle midlene bør brukes før strekking. Starane XL alene virker ikke mot meldestokk (blanding med 50 ml MCPA gir virking mot meldestokk). Vassarve kan bli resistent mot G mekoprop-P, men dette har ikke forekommet i Trøndelag enda, så foreløpig virker disse midlene godt mot SU-resistent vassarve. Unngå å bruke mekoprop i havre.

Linbendel
Linbendel kan bli problem dersom resistens oppstår. Foto: Sanna Krüger Persson

Tunnrappssprøyting i bygg
Mot tunrapp har vi bare et middel: Hussar Plus OD (+ Mero). Det svært viktig at Hussar Plus OD brukes tidlig – når tunrapp har 1-2 blad.

Havre tåler plantevernmidler dårligere enn bygg
Vær oppmerksom på at havre tåler plantevernmidler dårligere enn bygg og at flere av de godkjente midlene i bygg ikke kan brukes i havre. Dette gjelder f.eks. Alliance, Pixxaro, Zypar, Hussar Plus OD og Saracen Delta. Merk også at det nå er ulike doseringer som er tillatt, alt etter åkerns utvikling og at flere og flere produkter har fått krav om 10 m buffersone til overflatevann. Det er derfor viktig å alltid lese etiketten på produktene å sette deg inn i slike detaljer før du velger produkt.

Sprøyteforhold
Vær oppmerksom på at ugrasmidler som inneholder hormonpreparat (MCPA, Ariane S, Tomahawk etc.) krever at lufttemperaturen helst er 12 grader og mer for å virke fullgodt. Lavdosmidler som Express SX, Trimmer, Harmony Plus, Express Gold, CDQ, Tripali etc. virker godt fra 7-8 grader og oppover. Unngå sprøyting i vind over 3-5 m/s, det er ofte gode sprøyteforhold på morgenkvisten. Ved tørkestress eller i sterkt fallende temperatur bør du unngå sprøyting.

Generelle men viktige råd ved ugrassprøyting

  • Pass på at ugraset ikke er for stort ved sprøyting.
  • Reduserte doser kan være aktuelt hvis det er gode vekstforhold, små ugrasplanter, moderat ugrasmengde og konkurransedyktige kulturplanter.
  • Bruk helst ikke mer enn 3 sprøytemidler om gangen. Øk væskemengden pr daa hvis flere midler blandes. Sjekk blandbarheten og behovet for klebemiddel ved tankblandinger.
  • Tenk på at gode sprøyteforhold er viktig for å oppnå god effekt.