Feltvert: Buskerud VGSJordart: Siltig lettleireForgrøde: Havre
Gjødsling: 11+ 5 kg N 22-3-10 (delgjødsling kun av hvete og rughvete)Sådato: 22. september 2020Høstedato: 19. august 2021

Av høsthveten gav Jantarka best avling med 674 kg, mens Kuban kommer dårligst ut med 476 kg. Overvintringen av Kuban var en del dårligere i feltet enn Jantarka, mens Praktik hadde dårlig avling til tross for god overvint-ring. Feltet ble ikke soppsprøytet, så særlig høsthveten hadde en del soppsmitte.

Av rugsortene var det KWS Livado som gav best avling med 837 kg/daa. SU Performer kommer dårligst ut, med 577 kg pr daa, men var også sorten som hadde dårligst overvint-ring i feltet. Rugfeltet ble ikke overgjødslet og heller ikke stråforkortet. Sorten med høyest avling hadde derfor en del legde, mens de andre sortene sto fint ved tresking. Rughveten hadde også jevnt over god over-vintring hos alle sortene som resulterte i rela-tivt jamn avling. Trapero gav best avling med 796 kg pr dekar.

Arter og sorter hostkorn tabell
Diagrammet viser avlingsnivå for feltet arter og sorter høstkorn.
Forsoksjordet pa Buskerud for tresking av hostkorn