Siden denne typen biorest fra Rogaland inneholder kloakkslam omfattes bruken av samme regler som for slamkompost. Til korn og gjenlegg kan det brukes inntil to tonn tørrstoff i løpet av en tiårsperiode.

Gjødsla ble nedmoldet like etter spredning. Forsøket ble anlagt i Heder bygg, såmengde 20 kg/daa. Det ble ikke sprøytet mot legde eller sopp.

Næringsinnhold i kompost og biorest ved tilførsel av to tonn tørrstoff per dekar for de gjødseltypene vi prøvde i forsøket.

Type

N

P

K

Biokompost

8,5

5,4

13,8

Slamkompost

13,5

1,8

2,6

Biorest

21

19

8

Fullgjødsel 18-3-15, 75 kg/daa

13,5

2,3

11

Kompost
Avling bygg kompost
Avling i kg bygg/daa.

De organiske gjødselmidlene har gitt stor meravling sammenlignet med ugjødsla. Slamkompost og biorest har oppnådd minst like god avling som fullgjødsel. Biokompost alene tilfører litt knapt med nitrogen, men der dette ble kompensert med N-gjødsel fikk vi fullgod avling

Biorest har i år som i fjor gitt aller best avling. Det var mindre legde i år, men i praksis vil vi anbefale å redusere mengden av biorest til ett tonn tørrstoff per dekar. Med 25% tørrstoff tilsvarer dette 4 tonn/daa. Dette vil gi mindre legdepress. Selv om biorest inneholder lite kalium har vi ikke oppnådd meravling ved å tilleggsgjødsle med kalium. Dette har sammenheng med at jordarten på forsøksfeltet er leirholdig jord med gode kaliumreserver. På samme måte har vi ikke oppnådd meravling ved å tilleggsgjødsle med P eller K til slamkompost, selv om tilførselen i teorien skal være for knapp med bare slamkompost. Dette forklares med at jorda også har gode fosfor-reserver i tillegg til naturlig høyt innhold av kalium.


Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Sådd

Høstet

Nibio Landvik

Lettleire

Korn

Etter plan

27.april

13.aug