Mye av kornet som ble sådd tidlig bærer tydelig preg av alt regnet som kom i mai. På lett jord har det kommet langt over den vannmengden jorda kan holde på og åkrene står nå lysegrønne på grunn av næringsmangel. Det er særlig nitrogen som er utsatt for utvasking, men noe kalium er også tapt på lett jord. Næringsmangel pga utvasking viser seg naturligvis mest på de partiene av åkeren som har mest sandjord og lavest moldinnhold. Der det er tyngre og dypere jord er grønnfargen mer normal. Tilleggsgjødsling vil etter alle solemerker være lønnsom for mange i år. Om man skal bruke rein nitrogengjødsel eller fullgjødsel kommer litt an på jordtypen og hvor langt i utviklinga plantene har kommet. Om det er bygg og havre spiller også inn, siden bygg har næringsopptaket over en kortere periode tidligere i sesongen enn havre. I praksis vil bi anbefale at det brukes kalksalpeter på de tidlige byggåkrene som allerede har kommet godt forbi buskingsstadiet. Disse trenger nitrogen veldig raskt og kalksalpeteren er den mest rasktvirkende gjødsla vi har. Hvis det derimot er seinere sådd havre som enda ikke er ferdig med buskinga og jorda samtidig har lite kalium, vil vi anbefale en fullgjødseltype som 22-2-12 eller 25-2-6. På mer leirholdig jord er det ofte tilstrekkelig med kalium i jorda og da kan man bruke en rein N-gjødsel som Opti NS til både havre og seinere sådd bygg.

Hvor mye gjødsel skal man tilføre? Dette vil variere etter jordart, såtidspunkt, gjødslingsmengde ved såing og avlingspotensiale etc. Nitrogenkalkulatoren til Nibio kan være til hjelp.

Eksempel 1:

Landvik, sandjord, såing uke 17 (siste uka i april- før regnet begynte), vårgjødsla med 13 kg N i fullgjødsel (tilsv. ca 60 kg 22-2-12), avlingspotensiale 600 kg/daa:

à behov for 7 kg N i tilleggsgjødsling, tilsvarer 32 kg Fullgjødsel 22-2-12

Eksempel 2:

Landvik, leirjord, såing uke 19 (midt i mai) vårgjødsla med 13 kg N i fullgjødsel (tilsv. ca 60 kg 22-2-12), avlingspotensiale 600 kg/daa:

à behov for 4,5 kg N i tilleggsgjødsling, tilsvarer 29 kg Kalksalpeter

Her kan man legge inn egne data: NIBIO - Beregn opptak og utvasking av nitrogen

Tyngre og dårlig drenert jord har i tillegg vært vassmetta jord over så lang tid at planterøttene har fått for lite luft og stedvis har drukna. Særlig toradsbyggen mistrives sterkt under våte og kalde forhold, og viser dette som kraftig gulfarging. Seksradsbygg tåler i utgangspunktet mer, men i år ser vi også at den mistrives. Selv den ellers så sterke havren har fått for mye regn. Symptomene i havren er annerledes enn for bygg; det er mer rødlige og gulbrune nyanser på plantene. Forsøk og erfaringer fra tidligere år viser at kalksalpeter er den beste gjødseltypen for å få i gang plantene igjen under slike forhold.

I tillegg til N-tapet som følge av utvasking vil det i vassmetta jord også være fare for denitrifikasjon. Nitrogen fra gjødsla går da over i nitrogengass og tapes for plantene. Om man skal øke tilleggsgjødslinga noe utover den beregna utvaskinga nevnt ovenfor er usikkert. Når det først har vært slike forhold har som regel etableringa av kornplantene blitt så hemma at avlingspotensialet ikke er så stort lenger.

Til slutt minner vi om at lavdosemidler som Express/Trimmer og Harmony Plus m.fl. også gir en midlertidig lysfarging, men da blir hele åkeren lys og man ser at plantene er grønnere i sprøyteglipper.