Hva er biogass?

Et biogassanlegg bryter ned organisk materiale til biogass, som i hovedsak består av metan som kan brukes til energiformål, heriblant for å produsere varme og strøm. Disse sluttproduktene vil være mest aktuelt for gårdsbaserte anlegg. Gjennom diverse renseprosesser kan rågassen oppgraderes til en gass med drivstoffkvalitet. Avgjørende for metanutbyttet er den kjemiske sammensetning. C/N forholdet i inngangssubstratet (indirekte tall på hvor lett nedbrytbart organisk materiale er) ansees til å være optimalt mellom 15 – 30.

Husdyrgjødsel er et glimrende biogass-substrat. Den er lett tilgjengelig for alle husdyrprodusenter, har et C/N-forhold på 6 – 20 (storfegjødsel), inneholder allerede de rette mikrobene for prosessen og stabiliserer biogassprosessen med den høye bufferkapasiteten. Metanutbytte i sammenligning med andre substrater er relativ lav, kanskje halvparten av matavfall eller en tredjedel av fiskeslam, men i blanding med disse nesten uunnværlig. I biogassprosessen oppstår det en biorest som kan brukes til gjødslingsformål. Den kan ansees som et mer næringsrikt gjødselslag enn husdyrgjødsel og kan i neste omgang gi bedre gjødseløkonomi på gårdsbruket.

Første erfaringer

Per i dag eksisterer det en håndfull gårdsbiogassanlegg som baserer seg på husdyrgjødsel, og de første norske erfaringene tilsier at man minst skal ha 3 – 4000m3 husdyrgjødsel for å oppnå lønnsomheten. I tilfelle anlegget på Hoemsnes i Møre & Romsdal brukes det ca 5000m3 blandet husdyrgjødsel (storfe/gris) for å produsere strøm til eget bruk og overskuddsvarme fra generatoren blir ført vannbåren tilbake til driftsbygningene for oppvarming av varmt vann og gulvvarme. Overskuddsstrøm blir solgt ut på nettet. I senere tid ble det gjort avtaler om mottak av husdyrgjødsel fra et nabobruk og fiskeslam for å øke produksjonen. Imidlertid er det flere aktører i markedet som reklamerer for lønnsomhet ved betydelig lavere husdyrgjødselmengder. Her er det enda lite norsk erfaringsmateriale for å diskutere dette videre.

Støtteordninger

Forskjellige tilskuddsordninger støtter økonomien i oppretting av etableringen av et biogassanlegg. Blant annet har Innovasjon Norge et eget program for «Fornybar energi» som bl.a. kan støtte kostnadene ved forprosjektering. Landbruksdirektoratet gir tilskudd for levering av husdyrgjødsel til (eget) biogassanlegg. Videre finnes det andre kilder som kan støtte prosessen.

Hoemsnes gard
Gårdsanlegg Hoemsnes. Foto: Wolfgang Dohrn