Rådgiver i økologisk landbruk i NLR Agder, Georg Smedsland har fått en del henvendelser fra økologiske husdyrprodusenter siste halvår, der de peker på at prisen på økologisk kraftfôr er blitt veldig høy. Felleskjøpet Rogaland Agder la ned sin produksjon av økologisk kraftfôr i 2012, og Norgesfôr la ned si linje i 2017. Felleskjøpet Agri produserer dermed økologisk kraftfôr til heile landet, og det fungerer slik at kraftfôret selges i 800 kg storsekk fra FK Agri til FKRA som splitter opp og kjører ut i bulk til kundene i Agder og Rogaland. Dette medfører et betydelig frakttillegg som kommer i tillegg til at basisprisen i denne regionen ligger 1,10-1,20 kr/kg over kiloprisen i FK Agri sitt distrikt. Georg Smedsland og økonomirådgiver Knut Sigurd Haugå gjorde i mars ei sammenlikning av priser som viser at forskjellene er urimelig store. Det er også vanskelig å kjøpe økologisk kraftfôr direkte fra FKA, sjøl om det er aktuelt for de som bor i grenseområdene.

Tabell 1: Sammenligning av pris på økokraftfôr – mars 2020.

Pris FKA

Pris FKRA

Differanse i kr

Differanse i %

Natura drøv 19

5,70

6,81

1,11

19,47

Natura drøv 16

5,49

6,61

1,12

20,40

Natura verp 1

6,01

6,75

0,74

12,31

Natura Sau

5,60

6,81

1,21

21,61

Natura slaktegris

5,67

6,76

1,09

19,22

Merknad: Alle prisene er oppgitt i kr pr kg vare. Vi har observert noe variasjon fra bonde til bonde, det dreier seg stort sett om +/- 2-3 øre per kg.

FKRA sin pris på Natura verp 1 er henta fra prislista på nett. En produsent oppgir at han ved å bestille minimum 30 tonn får pris 6,73 kr/ kg hos FKRA.

Det er brukt pris per kg levert bulk. For Natura slaktegris har FKRA kun oppgitt pris i 800 kg sekk, det er derfor også brukt FKA sin pris i 800 kg sekk for å sammenligne.

Slakter Eide ønsker mer økologisk svinekjøtt og tilbyr en merpris på 20 kr/kg, men økonomikalkyler viser at dette ikke dekker den høye kraftfôrprisen, og det er vanskelig å få nok kjøtt fra Agder. Det er også fare for at de som allerede driver økologisk husdyrhold blir tvunget til å kutte ut økologisk godkjenning av husdyra om ikke prisene reduseres og blir mer på nivå med FK Agri sine priser ut til kunde.

Finn Åsheim i Agder Bondelag er i kontakt med Irene Tjøstheim i Rogaland Bondelag, og de vil ta saken videre med Felleskjøpet Rogaland Agder for å avklare hva som kan gjøres videre i saken, både mellom de to felleskjøpene og overfor myndighetene. For FKRA utgjør salget av økologisk kraftfôr 0,33 % av totalomsetningen på kraftfôr. Det er såpass lite at det antakelig ikke er aktuelt å starte opp ny produksjon av økologisk kraftfôr. Da kan det være muligheter for at FKRA og FKA på kort sikt kan samordne pris ut til bonde, samtidig som faglagene jobber overfor myndighetene om et eget fraktutjevningstilskudd på økologisk kraftfôr. Også Småbrukarlaget i Agder er positive til å jobbe for like forhold for økologiske bønder når det gjelder prisen på kraftfôr. Økt økologisk produksjon er et felles politisk mål, og alle er enige om at prisforskjellen er urimelig – like forhold kan sees på som et samfunnsansvar.

Fylkesmannen i Agder har bidratt med en oversikt over utviklinga i antall økologiske husdyrprodusenter og antall økologiske husdyr fra 2010-2019. Statistikken viser at antall økologiske melkebruk og melkekyr er mer enn halvert, mens antall økologiske ammekubruk og ammekyr har økt med ca 40 % i samme periode. Antall økologiske sauebruk er dobla og antall sau er tredobla på 10 år, men en del av disse er utegangersau som får bittelite kraftfôr. Det er ingen økologisk grisebesetninger på Agder, og antall verpehøns har variert fra 0 til 10.000 i perioden. I 2019 er det kun fire små besetninger. Prognosen på økt salg av økologisk kraftfôr er dermed ikke så stor slik det ser ut nå, men det kan forandre seg. Det er ei økende omlegging til økologisk og oppstart av økologiske bruk med ammekyr og sau. Hvor stort omfanget blir avhenger blant annet av prisen på økologisk kraftfôr, og det slår ekstra kraftig ut for melkebruk.