Hva er en fremtidsfullmakt?

Du har kanskje hørt om fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er noe flere og flere velger å benytte seg av med tanke på plutselig sykdom, ulykke, alderdom og forvaltning av midler.

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål.

Det er viktig å ikke forveksle en fremtidsfullmakt med et testament.

En fremtidsfullmakt er et dokument, hvor du gir en eller flere bestemte personer fullmakt til å ivareta dine interesser. Fremtidsfullmakten trer i kraft når du er i live, men det er forutsatt av at du har mistet din mentale evne til å ivareta egne interesser. Fremtidsfullmakten fordeler ikke arv.

Et testament er et dokument som regulerer fordeling av arv etter deg, og trer i kraft først etter din død.

Fremtidsfullmakten skal gi deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lengre er i stand til det selv.

En fremtidsfullmakt erstatter behovet for verge, som oppnevnes av Stasforvalteren.

Det er kapittel 10 i vergemålsloven som regulerer reglene omkring fremtidsfullmakt. Definisjonen finner du under § 78:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten

Fordelen med å opprette en fremtidsfullmakt, er at nærstående slipper å forholde seg til de begrensninger og kontrollmekanismer som finnes i vergemålsloven. Eksempelvis slipper man samtykke fra Statsforvalteren for salg av fast eiendom. I fremtidsfullmakten skal det synliggjøres hvilke ønsker du har for dine verdier, dersom du ikke lengre er i stand til å ivareta egne interesser. I tilfeller hvor den mentale kapasiteten er svekket kan det være vanskelig å finne ut av slike ønsker. En fremtidsfullmakt vil i tillegg kunne forhindre konflikter om hvem som skal være verge, eller hvordan dine interesser best ivaretas.

Opprettelsen av fremtidsfullmakt

Både du og den som mottar fullmakten (fullmektigen) må være over 18 år, og ha evne til å forstå hva en fullmakt innebærer. Fullmektigen kan ikke selv være under vergemål. Det er mulig, og kan også være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen ikke lenger kan opptre som fullmektig. I tillegg er det mulig at én håndterer de økonomiske forholdene, og en annen de mer personlige forhold. Det kan være lurt at man spør den eller de som utpekes til fullmektig om de er villig til å påta seg oppgaven.

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må komme klart frem at fullmakten er ment å gjelde for fremtiden. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den er ment å gjelde etter at den mentale helsen er så svekket at du ikke lengre greier å ivareta egne interesser innenfor de områdene fullmakten gjelder.

En fremtidsfullmakt må undertegnes av to vitner som du har godtatt. Det stilles følgende krav til vitnene:

  • Vitnene skal ha fylt 18 år
  • Vitnene må forstå betydningen av å undertegne
  • Du selv, din ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne

Du må også signere fremtidsfullmakten selv, alternativt kan du vedkjenne deg fremtidsfullmakten mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift må påføres under ditt ønske og påsyn.

Fremtidsfullmakten bør i tillegg inneholde:

  • Dato for når fremtidsfullmakten ble opprettet. Datoen på fremtidsfullmakten kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet.
  • Vitnenes fødselsdato og adresse/kontaktinformasjon. Vitnenes relasjon til deg bør også fremgå, da det vil bidra til å avklare om vitnene er habile eller inhabile med tanke på innholdet i fremtidsfullmakten. Eksempel på relasjon kan være nabo, kollega, venn osv. Vitner blir ikke alltid kontaktet, men det kan være ønskelig å ha kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål ved fremtidsfullmaktens gyldighet.
  • Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje, og at du forstod innholdet og fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den.
  • Dersom det er flere fullmektiger, bør ansvarsområdet til hver enkelt fullmektig fremgå klart av fullmakten. Dersom du for eksempel ønsker at en av fullmektigene skal foreta dagligdagse disposisjoner som typisk betaling av utgifter, men at mer betydningsfulle avgjørelser som for eksempel salg av eiendom skal tas av fullmektigene i fellesskap, bør dette fremgå tydelig av fullmakten.

Endring og tilbakekalling

Det kan være lurt å tenke over at forholdene kan endre seg med tiden. Kanskje har det skjedd noe som fører til at du ønsker en annen fullmektig enn først tiltenkt.

Derfor er det viktig å være klar over at man ved behov, kan gjøre endringer i fremtidsfullmakten. Disse endringene må være utført før fremtidsfullmakten er har tredd i kraft.

Du kan også trekke tilbake fremtidsfullmakten slik at den ikke lengre er gjeldene. Dette må også skje før fremtidsfullmakten er har tredd i kraft.

Når trer den i kraft?

Vergemålsloven sier at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten. Det er normalt at det i fremtidsfullmakten er regulert at fullmektigen må innhente en legeerklæring på nettopp dette.

Når fremtidsfullmakten trer i kraft, altså når en lege har bekreftet a du ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan fullmektigen vurdere å søke om stadfesting hos Statsforvalteren. Så lenge fullmakten er gyldig opprettet, trenger man i utgangspunktet ingen stadfesting. Dersom fullmektigen skal selge en eiendom på vegne av deg, krever imidlertid Kartverket at Statsforvalteren stadfester fremtidsfullmaktens ikrafttredelse.

I dag finnes det ingen registreringsordning, eller oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter.

Det er derfor viktig å tenke over hvor fremtidsfullmakten oppbevares, slik at den kommer frem på det tidspunkt den skal tre i kraft.

Ønsker du mer informasjon, har spørsmål, eller ønsker å sette opp en fremtidsfullmakt, er du velkommen til å kontakte NLR Landbruksadvokatene Trøndelag.

Skrevet av advokat Sandra Dullum og advokatfullmektig Katrine Betten Ørjasæter.