Riktig såtid for høstraps vil ideelt sett være fra ca. 1. til 15. august. I praksis ser en at flere lykkes bra med seinere såing, men en vil alltid tape avling ved utsatt såtid. Høstrybs kan og bør såes seinere enn raps, det vil si fra ca. 10. til 20. august i de sørligste områder, men tidligere i de nordligste områdene.

Rask spiring

Svenske anbefalinger er å velge den etableringsmetoden, som på det tidspunktet anses å sikre raskest og best mulig spiring. Deres forsøk har vist at en dag tidligere såtid kan gi 4,5 kg/daa i meravling. De har også gjort forsøk med ulike etableringsmetoder.

LES MER: Etableringsforsøk i høstraps. (Hushållningssällskapet, Skaraborg)

Erfaringer fra NLR Viken tilsier at konvensjonell jordarbeiding har gitt sikrest spiring, men fort koster mange døgngrader sammenliknet med å direkteså eller ved redusert jordarbeiding. De små oljevekstfrøene må sikres god jordkontakt og spireråme. De trenger ikke en dyp jordarbeiding, men selv om de har pålerøtter, vil likevel rotveksten begrenses dersom det er svært kompakt og pakket jord. Ved tidlig såing bør såmengden begrenses til 35 pl/kvm. Ved sein såing bør såmengden økes opp mot 60 pl/kvm.

Vurder såmengde

Såmengden bør sees i sammenheng med etableringsmetode og radavstand. God jordkontakt og spireråme gir sikrere spiring, og såmengden kan reduseres. Det samme gjelder ved radavstand over 12, 5 cm hvor plantene fort kan bli stående for tett i raden. Blir plantene stående for tett vil de kunne strekke seg, og risikoen for utvintring øker. Høstoljevekstene skal også «tankes fulle» på høsten, spesielt med nitrogen, normalt rundt 6 kg N, avhengig av forgrøde. I tillegg til N-P-K gjødsling har svenske forsøk vist effekt av Svovel, Bor og Magnesium på overvintring.

Gjødselmengden justeres etter forgrøde, og bør økes noe etter eng. Enkelte har også begynt å interessere seg for mulighetene i samdyrking med ulike underkulturer for å forvirre insekter, dekke for ugras eller ha vertsplanter for mykorrhiza-soppen.