Feltvert: Bjørn Elvestad, Råde

Jordart: Siltig mellomsand. Settedato: 08. mai 2020. Høstedato: 16. september. Gjødsling: Vår: 1 t hønemøkk + 110 kg 12-4-18. Delgj.: 20 kg Nitrabor + 1 l Solatrel.
S161 Tabell 1 Forsok med nye halvseine sorter til chips

Feltvert: Erik Stensbøl, Kongsvinger

Jordart: Sandig silt. Settedato: 29. april 2020. Høstedato: 07. september. Gjødsling: Vår: 80 kg Fullgjødsel 12-4-18 + 24 kg Flex 8-8 + 20 kg N9 Delgjødsling: 20 kg Kalimagnesia + 20 kg Nitrabor + 1l Solatrel + 3 kg Flex N22 sammen med Flex micro Zink x 6 ganger
S161 Tabell 2 Forsok med nye halvseine sorter til chips
Bilde S 161 Hosting hos B Elvestad
Høsting av sorter i chipspotet hos Bjørn Elvestad, Råde

Feltforsøkene er utført i samarbeid med NIBIO - Kommentarer ved Per Møllerhagen, NIBIO Apelsvoll

Lady Claire (NL)

Lady Claire er en spesialsort til chips. Den ble godkjent i 2005 på bakgrunn av resultatene i perioden 2002-04. Den er også prøvd i mange chipssortsforsøk i regi av chipssortsgruppa. I perioden 2018-2020 lå avlinga 23 % under Asterix på Østlandet, mens tørrstoffinnholdet lå 0,9 %-enheter høyere. Knollansettet var relativt høyt (13,8 knoller/plante) og midlere knollvekt var 40 gram lavere enn Asterix. Lady Claire spirer seint, men andelen friskt ris ved høsting og andre modningstegn tyder på at den er tidlig moden (5,5 i tidlighet). Sorten er utsatt for grønne knoller og flatskurv. Lady Claire er betydelig sterkere mot indre defekter enn Saturna. Sorten er middels sterk mot tørråte. Sorten er noe utsatt for stengelråte, slik at friske settepoteter er avgjørende.

Utenlandske tester har vist at den er relativt sterk mot potetvirus Y. Lady Claire gror lite på lager, og har mer saftspente knoller enn Saturna etter lagring ved 6 °C (resultater fra chipssortprosjektet verifiserer dette). Dvaletida er litt kortere enn for Saturna, men er likevel relativt lang.

Lady Claire har gule, rundovale knoller med relativt dype grohull. Kjøttfargen er lysegul. Chipskvaliteten er meget god og med stabilt lavt akrylamidinnhold over år. På grunn av høyt akrylamidinnhold er Saturna faset ut og helt ut erstattet med Lady Claire i chipsproduksjonen.

G08-3167 (N)
G08-3167 er en fargerik spesialsort til chips fra Graminor (rødmarmorert indre farge). Den er prøvd i tre år i viktige områder for chipsproduksjon på Østlandet. Totalavlinga i 2018-20 har vært 9 % over Lady Claire og tørrstoffinnholdet var likt med Lady Claire. Knollvekten var i gjennomsnitt 96 gram, mens småpotetandelen var 14 %, noe som er 8 %-enheter lavere enn hos Lady Claire. Knollantallet pr. plante var meget høyt, 3,1 knoller mer enn Lady Claire. Oppspiringa i felt var på linje med Lady Claire, mens andelen friskt ris ved høsting indikerer at den er markert seinere moden (4,5 i tidlighet). G08-3167 har samme andel totale kvalitetsfeil som Lady Claire (8 %), med flatskurv og vekstsprekk som de mest framtredende.

Sorten er resistent for kreft og PCN Ro1. Den er middels sterk mot flatskurv, tørråte på knoller, og foma- og fusariumråte, mens tørråteresistensen på riset er meget god. G08-3167 har gitt bra chipskvalitet, og chipsen beholder rødmarmoreringen etter steking. Ankepunktet er et høyt predikert innhold av akrylamid i knollene. Tester og forsøk så langt viser at sorten er meget sterk mot rust. Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Vektsvinnet på lager var høyere enn for Lady Claire og Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G08-3167 mindre fasthet i knollene etter lagring og samme evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen viser at sorten gror markert mer enn Lady Claire på lager.

G08-3167 er en halvsein fargerik chipssort (4,5 i tidlighet). Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har fin chipsfarge, men med høyt predikert akrylamidinnhold i ferdigvare ved testing i november/desember. Knollene har rødt skall, rundoval form med middels dype grohull og rødmarmorert innvendig farge.

S161 Tabell 3 Forsok med nye halvseine sorter til chips

G08-3255 (N)

G08-3255 er en fargerik spesialsort til chips fra Graminor (blåmarmorert indre farge) som er testet to år. Den er prøvd på Østlandet der dyrkingen av chipspotet er lokalisert. Totalavlinga har vært 3 %-enheter under Lady Claire og tørrstoffinnholdet var 1,4 %- enheter lavere. Middels knollvekt var 106 gram (12 gram høyere enn Lady Claire), mens småpotetandelen var 16 %, noe som er 6 %-enheter lavere enn hos Lady Claire.

Andelen knoller >60 mm var 9 %, som er på linje med Lady Claire. Knollantallet pr. plante var høyt, 13,4, omtrent som Lady Claire. Oppspiringa i felt var raskere enn Lady Claire, og andelen friskt ris ved høsting indikerer at de er like tidlig modne. G08-3255 har litt lavere andel totale kvalitetsfeil (4 %) enn Lady Claire. Sorten er sterk mot flatskurv, tørråte på knollene og rust. G08-3255 har gitt bra chipskvalitet, og chipsen beholder mye av blåmarmoreringen etter steking. Sorten er middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember). Vektsvinnet på lager var mindre enn for Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G08-3255 mindre fasthet i knollene etter lagring og mindre evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen og vekt-% groer viser at sorten gror mindre enn Asterix ved 6°C lagring.

G08-3255 en halvtidlig/halvsein fargerik chipssort (5,5 i tidlighet). Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har fin chipsfarge, men med høye nivåer av predikert akrylamidinnhold i ferdigvaren ved testing i nov./des. Knollene har blått skall, oval form med middels dype grohull og blåmarmorert innvendig farge.

S161 Tabell 4 Forsok med nye halvseine sorter til chips

Omtale fra tidligere år (2016):

Bruse (N, 2001)

I middel for tre regioner lå avlinga 21 % over Lady Claire. Tørrstoffinnholdet var meget høyt, det var liten andel knoller over 60 mm og knollansettet var høyt. Oppspiringa var meget rask og sorten modnet like tidlig som Lady Claire. Groinga på lageret var middels sterk. Bruse hadde ikke rust i knollene, og chipsfargen var litt lysere enn for Saturna.

P03-19-21 (N)

Krysningen hadde i middel for tre regioner 10 % høyere avling enn Lady Claire. Tørrstoffinnholdet var lavt, og andelen over 60 mm og knollansettet middels. Oppspiringa var relativt rask og sorten modnet tidlig i Rygge og på Apelsvoll. Sorten grodde relativt mye på lager. P03-19-21 fikk veldig lite rust i knollene, og chipsfargen var meget bra.

S161 Tabell 5 Forsok med nye halvseine sorter til chips

Konklusjon

Bortsett fra noen av de nyeste krysningene ga alle sortene høyere avling enn målestokksorten Lady Claire. Taurus og P02-18-66 gjør det avlingsmessig svært bra og har sammen med Kiebitz størst andel >60 mm. Kiebitz ansetter omtrent like mange knoller pr. plante som Lady Claire, og bør settes på 25 cm for å få utnyttet sitt potensiale. For storfallen avling er en ulempe fordi chipsflakene blir store, og det blir problemer med å få nok gram ferdigvare i posene. Dette kan motvirkes ved å sette tettere (22-25 cm), slik at andelen i verdifraksjonen 40-60 mm øker. I sorter som er relativt tidlige er det oftest liten fare for at det skal bli for mye småpotet, selv om setteavstanden reduseres til 25 cm.

Generelt er tørrstoffinnholdet i chipssorter høyt (>23 %), og ofte høyere i forsøksfeltene enn det som er vanlig i praksis. For høyt tørrstoffinnhold kan gi for tørr og hard chips. I følge chipsfabrikkene går det ei smertegrense ved 26-27 % tørrstoffinnhold. Sorter som blir relativt tidlig modne og har et høyt tørrstoffinnhold er en stor fordel for fabrikkene for å sikre chipskvaliteten og et stort utbytte av råvaren. Kiebitz og G08-2438 er gode eksempler på slike sorter.

P02-18-66 og G08-2505 hadde størst avlingsrespons for tilleggsgjødsling med 4 kg nitrogen/daa. Lady Claire, G08-2438 og Pirol responderte også meget godt på
tilleggsgjødslinga. Saturna og P03-19-21 hadde mest rust, nekroser og kolv i forsøkene. Rustresistens er meget viktig for nye sorter, da vi har få gode mottiltak å sette inn i svake sorter. De øvrige nyeste krysningene var alle meget sterke mot rust i 2017-20.

Ut fra en totalvurdering av chipskvalitet (stekefarge, predikert akrylamidinnhold og groing på lager) er Lady Claire og P03-19-21 de beste og mest stabile chipssortene. De er også tidligere modne enn de fleste andre sortene. Resultatene viser derimot at disse sortene ikke har de beste agronomiske egenskapene (avling, tørrstoff, oppspiring og indre defekter). Her er de noe seinere sortene P02-18-66 og Taurus best. Den fargerike seine sorten G08-3167 hadde høy avling og knollansett, men spirte seint.

En viktig parameter framover vil være mengde akrylamidinnhold (AcA). Det er satt et absolutt krav til maksimal mengde i ferdigvaren (750 mikrogram pr kg). Utfordringen er å velge de beste eller nest beste sortene med hensyn på chipskvalitet, og å utarbeide dyrkingsråd slik at de agronomiske egenskapene optimaliseres. De viktigste momentene her er gjødsling, setteavstander, forbehandling av settepoteter og valg av jordtyper/dyrkingsområder i forhold til sort/tidlighet og svakhet for indre defekter.

Bilde2 S 161 Hosting hos B Elvestad
Høsting av sorter i chipspotet hos Bjørn Elvestad, Råde