Feltforsøkene er utført i samarbeid med NIBIO - Kommentarer ved Per Møllerhagen, NIBIO Apelsvoll

Blant sortene som nylig er verdiprøvd er pommes fritessorten Zorba, som ble godkjent våren 2019. Zorba ble tatt ut i 2017, men etter nøyere vurderinger tatt inn igjen for siste års testing i 2018.

Konsumsorten Nansen ble godkjent i 2018. Chipssorten P02-18-66 var ferdigrøvd i 2015, men ble først sendt til DUS-test i 2018. Ingen nye sorter ble godkjent våren 2020. En ny norsk sort, P02-13-7, ble tatt inn i verdiprøvinga i 2020. I tillegg ble de norske linjene G08-3167, G09-1057 og G06-1033 testet på tredje året, mens G07-1147, G07-1467, G07-1655 og G08-3255 ble testet på andre året. Konsumsorten G08-1595 ble tatt ut av prøvinga etter 2019, bl.a. pga. svak skurvresistens (inklusiv sølvskurv), lavt tørrstoffinnhold, lave avlinger og at den var utsatt for bløtråte.

Feltvert: Ole Petter Hansen, Rygge

Jordart: Siltig finsandSettedato: 12. mai. Høstedato: 21. september Gjødsling: Vår: 100 kg Fullgjødsel 12-4-18. Delgjødsling: 22 kg 12-4-18 + 25 kg Nitrabor
S154 Tabell 1 Sortsforsok i halvsein potet

Feltvert: Steinar Kristiansen, Slåstad

Jordart: Sandig silt Settedato: 13.mai. Høstedato: 17. september. Gjødsling: Vår: 85 kg Fullgjødsel 12-4-18 + 10 kg Opti NP 12-23. Delgjød.:15 kg Nitrabor.
S154 Tabell 2 Sortsforsok i halvsein potet

Feltvert: Hvam videregående skole

Jordart: Silt. Settedato: 28. april. Høstedato: 17. september. Gjødsling: Vår: 103 kg Fullgjødsel 12-4-18. Delgjødsling: 17 kg 12-4-18.
S154 Tabell 3 Sortsforsok i halvsein potet

Det er de halvseine sortene som har størstedelen av markedet i Norge (80-85 %). I tillegg til agronomiske, kvalitets-, resistens- og bruksegenskaper, er tidlighet og lagringsevne meget viktig for disse sortene. Asterix er målestokksort i prøvinga i alle regioner, bortsett fra Nord-Norge, der Troll og Van Gogh benyttes. Zorba ble tatt inn på norsk sortsliste våren 2019. Carolus (som var ferdigprøvd i 2018) ble trukket fordi materialet som har blitt benyttet i Norge i prøveperioden viste seg å være en avvikende klon. Neste nye sort skal tidligst vurderes for godkjenning våren 2021. Dersom Graminor (som representerer alle utenlandske sorter i dag) ønsker det, kan sorter trekkes fra prøvinga når som helst i prøvingsperioden. Dette skjedde høsten 2019 med Graminor-linja G08-1595. Årsaken var blant annet svak rustresistens og relativt lave avlinger. I tillegg til utenlandske sorter er det flere lovende norske foredlingslinjer på gang. Disse er det oppformert reint materiale av, og fire nye halvseine linjer ble valgt ut og tatt inn til verdiprøving fra 2019. P02-13-7 ble tatt inn som en ny konsumsort i 2020. Det er således tre konsumsorter og to fritèrsorter som er tatt inn de to siste åra. Som i 2019, er det også i 2020 tatt inn en sort med farget knollkjøtt. Således har fire av sortene i prøvinga indre farger som enten er dyp rød, dyp blålilla, eller rød/blålilla marmorering.

For nye sorter til konsum er hovedutfordringene at de skal være avlingsstabile, ha bra matkvalitet (herunder utseende etter vasking, avskalling/skallmisfarging, knollform og presentasjon i butikk), være sterke mot viktige sykdommer som rust og skurv, og at de har god lagringsevne med lite groing og råte. Videre er det viktig at sortene ikke er for seine, slik at de har mulighet for å bli godt avmodnet ved normal høstetid. Sorter som spirer raskt er en stor fordel, da dette gir mindre problemer med svartskurv, stengelråte og umodne knoller ved høsting. Sortsprøvinga har flere ganger vist at seintspirende sorter ikke har holdt mål. For sorter som skal brukes til skrelleindustrien er det viktig at knollformen og skallet er slik at det gir lite skrellesvinn. De må være sterke mot misfarging/mørkfarging etter skrelling, relativt kokefaste slik at de ikke koker i stykker i ferdigpotetprosessen, og det må ikke dannes overflatehinne på knollene etter oppvarming av ferdigproduktet. For småpotet/babypotet-produksjon er skallfinish, koketype og småpotetandel (25-45 mm) viktige kriterier. Grønne knoller er svært skjemmende og synlige i tillegg til å være usunt, og skal ikke forekomme i noen produksjoner. Det er forskjell på sortene hvor lett de blir grønnfarget etter å ha blitt eksponert for lys. Nyere forskning har også påvist effekt av temperatur på grønnfarging av knoller.

For fritèrindustrien, og særlig til chips, er det viktig at innholdet av reduserende sukker er lavt. Mørk stekefarge er ikke akseptabelt og vil disponere for høyt akrylamidinnhold i ferdigvaren. Sorter som er svake for indre feil og annen misfarging er lite egnet til pommes frites og chips.

S154 Tabell 4 Sortsforsok i halvsein potet

Asterix (NL)
Asterix ble godkjent i Norge i 1998 på bakgrunn av resultater i perioden 1995-97. Den ble tatt opp på nederlandsk liste i 1991. Fra og med 2015 er Asterix benyttet som hoved-målestokksort, da den er markedsleder i Norge. På Østlandet i 2018-2020 ga sorten 6 702 kg i total avling, og et tørrstoffinnhold på 23,7 %. Knollvekta var 134 gram og knollantallet pr. plante var middels høyt, 11,9 stk. pr. plante. Småpotetandelen var 10 % på Østlandet, 15 % på Sør-Vestlandet og 11 % i Midt-Norge. Oppspiringa har vært på linje med Nansen. Sorten har vist noe stengelråte og svartskurv i enkelte felt. Andelen friskt ris ved høsting har vært relativt høyt (67 %), mens flassing etter høsting var på 1 %. Sorten er relativt sein (tidlighet 4,5). Asterix er mindre utsatt for vekstsprekk, misform og rust enn Beate. Sorten er svak for tørråte på riset. Asterix gror ikke fullt så raskt og mye på lager som Beate. Asterix er utsatt for sølvskurv etter lagring, ofte i kombinasjon med svartprikk. Begge gir skjemmende grå misfarging i skallet. Sorten er sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest»). I forhold til Beate har sorten grodd mindre på lager, mens vektsvinnet var likt ved 4° og 6°C. Asterix er halvsein (4,5) og har pene, røde, glatte, lange knoller med lysgul innvendig farge. Sorten har mange anvendelsesområder dersom dyrkinga styres slik at knollfordelinga i avlinga blir tilpasset bruksområdet. Koketypen er AB (relativt fastkokende).

Innovator (NL)
Innovator er en spesialsort til pommes frites. Sorten ble godkjent i 2003 på bakgrunn av resultater i perioden 2000-2002. I 2018-2020 ga sorten 22 % lavere avling enn Asterix og lå 0,8 %-enheter under i tørrstoffinnhold. På grunn av ulik knollform krever imidlertid bruk til pommes frites et noe mindre midjemål på knoller av Innovator enn på koller av Asterix. Ansett pr. plante er meget lavt, mens knollvekta (>42 mm) er klart høyest av de prøvde sortene (167 gram). Sorten hadde hele 38 % andel av avlinga >60 mm. Innovator spirte like raskt som Asterix, og relativt liten andel friskt ris ved høsting tilsier at sorten er tidligere moden. Innovator er utsatt for grønne knoller, og observasjoner i noen felt tyder på at den lett blir angrepet av svartskurv og flatskurv når det er forhold for det. Innovator har svak resistens mot flatskurv, foma og tørråte på knollene, men den er relativt sterk mot både rattel- og moptop-virus. Lagersvinnet hos Innovator er ca. 2 %-enheter mindre enn for Asterix, mens den ved 6°C lagring gror litt mer. Fastheten i knollene holder seg bedre enn for Asterix ved 6°C. Innovator har lavere groingsindeks enn Asterix, og det betyr at den har grodd mer etter 7-8 mnd. lagring. Innovator har gule/brunaktige knoller med «russet» (opprutet/oppfliset) skall. Formen er lang og grohullene er meget grunne. Kjøttet er hvitt. Innovator har meget god pommes frites-kvalitet.

Zorba (D)
Zorba er en tysk sort fra Interseed som ble godkjent i 2019 på grunnlag av resultatene i perioden 2015-18. Sorten er testet på Østlandet som en spesialsort til pommes frites. Resultatene for 2018-2019 viste at avlinga var 26 % lavere enn for Asterix. Tørrstoffinnholdet lå 0,7 %-enheter under Asterix. Middelet for knollvekt var i forsøkene 6 gram høyere enn Asterix, mens knollantallet pr. plante var 0,6 knoller lavere. Både andel knoller under 42 mm og over 60 mm var 1 %-enheter lavere enn Asterix. Spiringa var seinere enn for Innovator, mens andelen friskt ris ved høsting tilsier at sorten er halvsein/halvtidlig, på linje med Innovator men tidligere enn Asterix (5,5 i tidlighet). Zorba har hatt en del grønne knoller og krakelering i skallet. Videre har sorten vært utsatt for skurv og kolv, men har ellers hatt lite kvalitetsfeil. Zorba er mottakelig for både kreft og gul PCN. Den er svak for tørråte på knollene, men har noe over middels resistens mot rust- og PVY. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil er lavere enn Innovator. Lagersvinnet ved 6°C har vært 3,1 %-enheter lavere enn for Asterix, og best av de testede sortene i 2017-19. Vekt-% groer etter 7 mnd. var 2,1 %, og fastheten i knollene var meget bra. Groing på lager (groingsindeks) var mindre enn for Asterix, mens resultatene for sølvskurv og blankhet på knoller etter lagring var over middels. Sorten er sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember/januar). Zorba er en halvsein pommes frites sort som er på linje med Innovator i tidlighet. Fritèringstester har vist at den er på linje med Peik i farge, men ikke så jevn og lys farge som Innovator. Koketype er B (middels melen). Knollene har gul farge, er lange med grunne grohull og innvendig farge er lysegul.

G09-1057 (N)
G09-1057 er en konsumsort fra Graminor. Den har kraftig mørkeblå til lilla innvendig farge og mørkeblått skall. Den er prøvd i alle regioner i 2018-20. Totalavlinga har vært 60-63 % under Asterix. Tørrstoffinnholdet er meget lavt, 18,1 %, som er 5,6 %-enheter lavere enn Asterix på Østlandet. Middel knollvekt på Østlandet var 76 gram, 58 gram lavere enn for Asterix. Knollantallet pr. plante var relativt høyt, 2,5 knoller mer enn Asterix på Østlandet. Andel knoller under 42 mm var 66 % på Østlandet og rundt 70 % i Midt-Norge og på Sør-Vestlandet, mens andelen i 40-50 mm-fraksjonen var på 32 % på Østlandet. Lang knollform og lav knollvekt forklarer den meget høye småpotetandelen. Spiringa var seinere enn Asterix, spesielt i Midt-Norge og på Sør-Vestlandet. Andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er markert tidligere enn Asterix (6,5 i tidlighet). Riset er lite og dekker dårlig. G09-1057 har lavere andel kvalitetsfeil enn Asterix, med skurv og misform som de mest fremtredende feilene i forsøka. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var bare 5 % på Østlandet, noe som er 3 %-enheter lavere enn for Asterix. Sorten er mottakelig for PCN Ro1 og resistent mot kreft. Den er middels sterk mot flatskurv, tørråte på knollen, foma- og fusariumråte, mens den er meget svak for tørråte på riset. G09-1057 er ikke sterkere mot sølvskurv enn Asterix. Tester så langt viser at den er sterk mot rust. På grunn av mørk lilla kjøttfarge er det vanskelig å se rust, støtblått og enzymatisk mørkfarging i knollene. Vektsvinnet på lager var markert høyere enn for Asterix, spesielt ved 6°C. Sorten hadde betydelig mindre fasthet i knollene etter lagring og svakere evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen viser at sorten gror betydelig mer enn Asterix etter 7-8 mnd. lagring. G09-1057 en halvtidlig spesial småpotetsort til konsum (6,5 i tidlighet). Konsumtestene som er utført så langt viser at sorten er kokefast (A) og presenterer seg meget pent etter vasking, forutsatt at den ikke har skurv. Sorten har minst forekomst av krakelering i skallet av de testede sortene. Knollene har mørkeblått skall, lang form med relativt dype grohull og sterk blålilla innvendig farge.

G07-1147 (N)
G07-1147 er en konsumsort fra Graminor som testes på andre året. Den er prøvd i alle regioner i 2019-20. Totalavlinga har vært 2 % og 10 % lavere enn Asterix på henholdsvis Østlandet og Midt-Norge, mens avlinga var 2 % høyere enn Asterix på Sør-Vestlandet. Tørrstoffinnholdet var relativt høyt (23,3 %) på Østlandet, 0,4 %- enheter under Asterix. Knollvekta var 97-114 gram, eller rundt 30 gram lavere enn for Asterix. Knollantallet pr. plante var 2,1 knoller over Asterix på Østlandet. Andel knoller under 42 mm var 14-19 % for de tre regionene, mens andelen over 60 mm var 11-21 %. Spiringa var sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er vel så sein som Asterix. Sorten har et ris som er høyt og dekker godt. G07-1147 har en del grønne knoller og skurv i Midt-Norge. På Sør-Vestlandet fant vi hele 14 % rust i knollene. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 5 % på Østlandet, noe som er 3 %- enheter lavere enn for Asterix. Den er middels sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er litt mottakelig for kreft og resistent mot PCN Ro1. Den er sterk mot flatskurv og tørråte på riset, og synes å ha meget god resistens mot sølvskurv. Tester så langt viser at foma-, fusarium-, rust- og tørråteresistensen på knollene er middels, mens den har meget bra resistens mot skurv og mot tørråte på riset. Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember). Vektsvinnet på lager var likt med Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G07-1147 samme fasthet i knollene etter lagring og bedre evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen viser at sorten hadde like lange groer som Asterix etter 7-8 mnd. på 6°C lager.

G07-1147 en halvsein konsumsort (4,0 i tidlighet). Sorten har koketype B (middels melen) og den presenterer seg meget pent etter vasking (blank og lite krakelering). G07-1147 flasset lite i månedsskiftet oktober/november. Knollene er gule, rundovale med meget grunne grohull og lysegul innvendig farge.

G07-1467 (N)
G07-1467 er en konsumsort fra Graminor som er prøvd i alle regioner i 2019-20. Totalavlinga har vært 13 %, 10 % og 10 % under Asterix på henholdsvis Østlandet, Midt-Norge og på Sør-Vestlandet. Tørrstoffinnholdet var relativt lavt (20,8 %) på Østlandet, 2,9 %-enheter under Asterix. Knollvekta var 122-142 gram i de tre regionene i 2018-20, som var på høyde med Asterix. Knollantallet pr. plante var likt med Asterix på Østlandet. Andel knoller under 42 mm var 12 % på Østlandet, mens andelen over 60 mm var 29 %. Dette er noe høyere enn for Asterix. Spiringa var sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er like sein som Asterix. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 7 % på Østlandet, noe som er på linje med Asterix. Sorten er svak mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Den hadde like mye skurv i forsøka på Østlandet som Asterix, men hadde lite vekstsprekk. Videre synes den å ha god resistens mot sølvskurv. Tester så langt viser at tørråteresistensen på knollene er under middels, mens den har middels resistens mot rust, foma, fusarium og skurv, og er meget sterk mot tørråte på riset. Sorten er middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Vektsvinnet på lager var mindre enn for Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G07-1467 mer fasthet i knollene etter lagring og bedre evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen viser at sorten gror mindre enn Asterix på 6°C lager.

G07-1467 en halvsein konsumsort (4,5 i tidlighet). Sorten har koketype A (fastkokende), og den presenterer seg relativt pent etter vasking (blankhet), men er noe utsatt for krakelert skall. G07-1467 flasset mindre enn Asterix i månedsskiftet oktober/ november. Tester har vist at sorten er relativt sterk mot mørkfarging etter koking. Knollene er røde med gule «smileys» -tegninger i grohullene, formen er langovale med grunne grohull og knollene har lysegul innvendig farge.

G07-1655 (N)
G07-1655 er en pommes fritessort fra Graminor som testes andre året. Den er prøvd på Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge i 2019-20. Totalavlinga har vært 19 og 24 %- enheter under Asterix på henholdsvis Østlandet og i Midt-Norge. Tørrstoffinnholdet var middels høyt (21,7 %) på Østlandet, noe som er 2 %-enheter under Asterix i 2018-20 på Østlandet. Middel knollvekt var 131 gram, eller 4 gram lavere enn for Asterix på Østlandet. Knollantallet pr. plante var 11,9, noe som er likt med Asterix. Andel knoller under 42 mm var rundt 13-14 %, eller 2-4 %-enheter høyere enn hos Asterix, mens andelen over 60 mm var 24 % på Østlandet, dvs. 8 % høyere enn for Asterix. Spirehastigheten var på linje med Asterix, men andelen friskt ris ved høsting tilsier at sorten er tidligere moden (tidlighet 5,5). G07-1655 hadde relativt få kvalitetsfeil på Østlandet, mens det var mye skurv og grønne knoller i Midt-Norge. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 9 % på Østlandet, noe som er 1 %-enhet over Asterix. Sorten er meget sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Den er resistent både mot kreft og PCN Ro1. Den er svak mot tørråte på ris og knoller, men synes å ha god resistens mot sølvskurv. Foma- og fusariumresistensen på knollene er under middels, mens den har meget god resistens mot rust. Sorten er middels sterk mot indre mørkfarging/ støtblått («trommeltest» i desember).

Vektsvinnet på lager var mindre enn for Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G07-1655 mindre fasthet i knollene etter lagring og lik evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen og vekt-% groer etter lagring viser at sorten grodde noe mer mindre enn Asterix etter 7-8 mnd. lagring ved 6°C. G07-1655 en halvtidlig/halvsein pommes frites-sort (5,5 i tidlighet). Pommes frites kvaliteten er bra. Sorten har koketype B, dvs. middels melen. Den presenterer seg pent etter vasking (blankhet), er lite utsatt for krakelert skall, og kan også være aktuell til konsum. Knollene er gule med oval til langoval form, grunne grohull med gul indre farge.

P02-13-7 (N)
P02-13-7 en ny konsumsort fra Graminor. Den er prøvd på Østlandet og i Midt Norge i 2020. Totalavlinga i 2020 har vært 6 % og 17 % under Asterix på henholdsvis Østlandet og Midt-Norge. Tørrstoffinnholdet var relativt høyt (23,6 %) på Østlandet, på linje med Asterix. Knollvekta var rundt 150 gram, som er på linje med Asterix i 2020. Knollantallet pr. plante var 0,7 stk. færre enn hos Asterix på Østlandet, mens andel knoller under 42 mm var rundt 13 % for de to regionene, og andelen over 60 mm var 40-45 %. Spiringa var sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er like sein som Asterix. Sorten har et ris som og dekker under middels godt (rismasse). Ved høsting sitter knollene hardt på stolonene. P02-13-7 har høy andel kvalitetsfeil, der vekstsprekk, kolv og misform dominerte. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 15 % på Østlandet, noe som var høyest av de prøvde sortene. Den er relativt sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er mottakelig for kreft og resistent mot PCN Ro1. Resistensen mot flatskurv og tørråte på riset er under middels, mens sorten synes å være sterk mot rust (streker, buer og ringer). Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Lagringsegenskapene for P02-13-7 får vi først tall på neste år. Tester så langt viser at foma- og fusariumresistensen er middels, mens den har god resistens mot tørråte på knollene.