Lysgroing av settepotetene er nærmest en forutsetning for all tidligproduksjon av poteter i Norge, og ikke minst ved dyrking av poteter i Nord-Norge.

For 20 år siden var det også stort fokus på lysgroing av settepoteter generelt både til konsum og industri. Målet var å få potetene raskere i gang om våren for derved å kunne høste en moden, skallfast potet til et tidligere tidspunkt. En av løsningene når lysgroing i sekk ble lansert var å lysgro potene utendørs deler av døgnet, eller permanent ute under dekke av plast.

Ideen til utendørs plasthus ble trolig først unnfanget og utprøvd på Hveem Forsøksgård på Toten. Flere produsenter fulgte opp med lysgroing av sine settepoteter på samme vis. Metoden krevde stor innsats med stabling og rigging av sekker og kasser. Den største utfordringen lå nok likevel i å sikre jevn temperatur i plasthuset gjennom døgnet og vokte potetene mot nattefrost. Mange potetprodusenter gikk lei og solgte lysgroingsutstyret.

En må gjøre det en har tro på

Et intervju med Anders Nordlund viser at potetprodusenten Anders har en gjennomgående tanke med hele sin produksjon av Innovator. Det meste henger sammen med alt, og målet om langtidslagring av kvalitetspoteter er spikret fast. Det starter med oppformering av settepotetene og fortsetter med beising, lysgroing, og at groene beholdes på gjennom setteprosessen.

Ga ikke opp

Anders Nordlund på Granmo i Nes (Romerike) er en av produsentene som startet med lysgroing i plasthus. I motsetning til mange andre ga Anders ikke opp lysgroingen.

Nytt potetlager på tidlig 2000-tall ga plass og muligheter for å styre temperatur og lys på en helt annen måte under kontrollerte forhold. Lysgroing av poteter i stor skala er likevel ikke noe som gjør seg selv. Dette er et merarbeid du både må ha tro på og være motivert til å gjennomføre.

Anders Nordlund ser på lysgroing som en forsikring som gir han muligheter for å ta gode valg både vår og høst. Valg som gir trygghet for at avlingen oppfyller kvalitetskravene og som lagrer godt.

Anders Nordlund. Foto: Siri Josefine Mo (NLR)

Målet er langtidslagring av kvalitetspoteter

Nordlund setter Innovator med rulleskjær uten bruk av etterredskap på setteren. Det etterlater en liten drill slik at potetene spirer raskest mulig. Hyppestrategien går ut på å hyppe 2 ganger. Risikoen er å få utført andre gangs hypping hvis det blir mye nedbør.

Anders peker på at det meste handler om stadig å gjøre vurderinger ut fra situasjonen i åkeren. Derfor har han blant annet målt nitrat i bladstilkene, og han har fulgt opp med flytende gjødsel for å få vekst i den perioden potetene skal vokse. Samtidig har målet vært å stoppe slik at nivået i planta har kommet under 1000 ppm for å få naturlig avmodning. Anders peker også på at vekstavslutning er blitt mer utfordrende med nye kjemiske midler som krever lenger nedvisningstid. Nordlund tør ikke å knuse riset i Innovator og la åkeren stå lenge på grunn av fare for lys og grønne poteter. - Jo mer modne potetene er jo raskere går også vekstavslutningen med kjemisk midler. Om lysgroing totalt sett er lønnsomt har jeg ikke bevis på, men det er en forsikring. En må gjøre det en har tro på, sier Anders Nordlund.

20230424 092333

Lysgror 60 % av arealet med Innovator

Anders Nordlund driver ca. 1500 dekar jord, hvorav 500 dekar er poteter og resten korn. All potetproduksjon går gjennom Gartnerhallen. På gården dyrkes Innovator til Findus, og Asterix og Colomba til Hvebergsmoen Potetpakkeri. I tillegg dyrker han Fakse til Bama Industri.

Nordlund kjøper normalt inn 15-16 tonn med sertifiserte settepoteter til arealet med Innovator, som oppformeres ett år og settes på kontraktsarealet året etter. Nordlund bruker denne strategien i alle sorter med unntak av Asterix, hvor alle settepotetene til produksjonsarealet ofte kjøpes inn som ny sertifisert vare på grunn av skurvproblematikk.

Anders forteller at han tidligere lysgrodde flere sorter. Nå velger han å lysgro kun sorten Innovator. Volumet settepoteter som lysgros er ca. 40 tonn. Det dekker settepotetbehovet på 120 dekar, eller ca. 60 % av produksjonsarealet med Innovator. På lenger sikt kan han tenke seg å lysgro mer. Kanskje også lysgro poteter til konsum. Nordlund innser at lysgroing av et større volum forutsetter at planene om mer lagerplass for potet, og korntørke med kjørbart golv, snart må bli realisert.