Med nesten 200 mm regn på Landvik i mai er det ikke til å unngå at det har blitt utvasking av næringsstoff i mange åkre. Nitrogen i form av nitrat er mest utsatt. Halvparten av nitrogenet i fullgjødsel er nitrat. Kalium er også utsatt for utvasking, men ikke i samme grad som nitrat. Fosfor er lite utsatt, og magnesium kommer i en mellomstilling.

Med tilleggsgjødsling mener vi gjødsling utover det vi har lagt opp til i gjødslingsplanen. Hvor mye og hvilke næringsstoff som må tilføres ekstra bestemmes først og fremst av jordart og jordanalysene. I tillegg betyr det veldig mye hvor langt potetene hadde kommet med næringsopptaket da vanninnholdet i jorda steg over feltkapasitet og utvaskinga starta.

Lett sandjord med lavt moldinnhold er naturligvis mest utsatt for utvasking. Men dersom potetplantene var kommet langt nok før det ble vannoverskudd er det ingen automatikk i at det ble stor utvasking av næring. Plastpoteter som ble satt i mars hadde gjerne ca 15-20 cm ris før det begynte å regne i begynnelsen av mai, og mye av næringa ble tatt opp av jorda før feltkapasitet ble nådd. Store planter har naturligvis dypere rotsystem og klarte derfor å hente mer næring i dypere jordlag da regnet tiltok i siste del av mai. De fleste av disse åkrene står bra nå, uten noe tegn til næringsmangel og skal høstes i løpet av et par uker. Mye av plasten ble dessuten ikke fjernet før langt ut i mai, og plastdekket beskytter jorda for utvasking.

Dersom setting og gjødsling ble utført helt i slutten av april er situasjonen en helt annen. Særlig når det gjelder seine sorter. Noen av disse åkrene har ikke spirt enda, og næringstapet har etter alle solemerker blitt betydelig. Nitrogenkalkulatoren til Nibio kan være til hjelp for å vurdere utvaskinga og hvor stort behovet er for tilleggsgjødsling.

Eksempel: Sandjord på Landvik: Beregnet tap av 8 kg N i utvasking dersom det var gjødslet med 12 kg N rett før regnet begynte 3.mai. Behov for tilleggsgjødsling 7-8 kg N ved forventet avling 4000 kg.

Om man skal tilleggsgjødsle med kun nitrogen eller bruke en mer komplett resept kommer an på jordart og hva jordanalysene viser. På sandjord med lite kaliumreserver vil det være best å bruke fullgjødsel 12-4-18 først og kalksalpeter senere. Alternativt kan man gjødsle med nitrogen og kalium hver for seg i form av kalksalpeter/kalkammonsalpeter og kaliumsulfat / kalimagnesia.

På tyngre jord med mer leire og mold bindes vann og næring bedre i jorda.

Eksempel: Mellomleire på Landvik: Beregnet tap av 5 kg N i utvasking dersom det var gjødslet med 12 kg N rett før regnet begynte 3.mai. Behov for tilleggsgjødsling 4-5 kg N ved forventet avling 4000 kg.

På slik jord vil det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig å tilleggsgjødsle med kun nitrogen. I praksis vil 15-20 kg/daa kalkammonsalpeter dekke opp for behovet.