Høye gjødselpriser gjør det viktigere å beregne en realistisk gjødslingsplan og treffe med rett gjødselmengde i forhold til forventet avling. Variabel gjødsling øker utnyttelsen av gjødsla og kan potensielt øke avlinga når vi justerer for variasjon i åkeren. Det vil også for mange være mulig å redusere kostnader ved å ha et litt større utvalg av gjødseltyper å velge mellom. Ulempene med flere gjødselslag i omløp må vurderes opp mot fordelene.

P i jorda

Fosfor bindes sterkt til jorda over tid og vaskes i liten grad ut. På mange driftsenheter ser vi av jordprøvekartene at P kan variere mye innad på et skiftene, spesielt på driftsenheter der det brukes lite eller ingen husdyrgjødsel. Selv etter mange år uten tildeling av husdyrgjødsel ser vi ofte høye P-tall rundt tunet.

Fosfor bindes sterkere til jordpartiklene i områder med lave fosfortall tall enn på områder med moderat eller høye fosfortall. Underdekning av P på slike områder vil over tid forsterkes i tillegg til at en mindre del av tildelt fosfor blir tilgjengelig for planta. I områder med høye fosfortall er det lite å hente på gjødsling med P og overgjødsling utgjør en miljørisiko og unødvendig bruk av en begrenset ressurs.

Gjødslingsforsøk med fosfor til korn viser stor variasjon i effekt på avling mellom år, spesielt på jord med lave fosfortall. Dette forklares ofte med at det ved ugunstige vekstforhold blir vanskeligere for planta å bygge et tilstrekkelig godt rotsystem som når frem til fosforet. Rett gjødsling med P vil derfor være med på å redusere avlingstapet i år med ugunstige vekstforhold.

Gjødsling med fosfor

Siden P i gjødsla bare beveger seg noen millimeter fra der gjødselkortet havner i jorda vil gjødslingsteknikken være avgjørende for hvor i jorda fosforet havner. Spredd på overflaten har P ingen eller svært begrenset effekt på avling i tildelingsåret. Overflatespredd P må derfor moldes ned for å gi god effekt. Plassert i jorda som kontakt- eller startgjødsel får røttene raskt tak i fosforet og effekten kan være betydelig, spesielt på lette og kalde jordarter. Tradisjonell radgjødsling vil være aktuelt på leire og morenejord der vi ofte ser liten effekt av startgjødsel. Kulturen og jordarten vil være avgjørende for hvilken strategi som er mest hensiktsmessig.

For å ta ut effekten av variabel tildeling av P må derfor gjødslingsmetoden velges ut fra kulturen og jordart. Best effekt av å variere tildelinga med P har man ved tildeling direkte i såmaskina enten med rad-, start- eller kontaktgjødsling.

Fosforinnholdet i jorda kan variere mye

Per i dag er det ikke mulig å benytte tjenester som Cropsat eller Atfarm til å vurdere behovet for P. Det er mulig sensorer i fremtiden vil kunne registrere fosfor i jorda, men så langt er vi ikke der enda. Jordprøver er derfor det beste målet på variasjon og god kartlegging er avgjørende. NLR anbefaler en prøvetetthet på ca 85 x 85 m, eller drøyt 7 daa per jordprøve. Dette gir et godt bilde på variasjonen innad på skiftet.

Tabell 1: Klassifisering av P i jorda.

P-Al, mg P per 100 g jordKlasseKorreksjon av beregnet behov
1-5Lavt+ 100 – 25 %
5-7Middels / optimaltIngen korreksjoner
7-10Moderat høyt0 – -43 %
10-14Høyt-43 – -100 %
> 14Meget høyt

Variabel tildeling av fosfor

Variabel tildeling av P søker å jevne ut variasjonen og sikre god tilgjengelighet på hele skiftet. Variabel tildeling av fosfor til korn vil ha mest for seg på arealer med lave fosfortall (P-Al) og der variasjonen er stor. På arealer med høye fosforverdier har det mindre for seg. Til grønnsaker er behovet for fosfor ofte stort og det kan være aktuelt å variere tildelinga over et større område av P-verdier i jorda.

Nitrogengjødsel er betydelig billigere enn fosforgjødsel. På gårder der spredearealet ikke definerer hvor mye husdyrgjødsel som må spres kan en variere mengden tildelt møkk ut fra plantas behov for P og innholdet av P i gjødsla. Denne strategien krever at en også lager en styrefil for nitrogen som justerer for tildelt nitrogen i husdyrgjødsla.

Tildelingsfiler

I praksis vil det være aktuelt å variere tildelingen av fosfor med en P-rik gjødsel som så suppleres med en egnet NPK/Fullgjødsel, eller en N-gjødsel der tilgang på Kalium (K) er tilstrekkelig. For å få til dette må mengdene i styrefilen beregnes ut fra en kombinasjon av variasjon i jorda, gjødslingsplanen og valgt gjødslingsstrategi.

De fleste av de dagens driftsstyringssystemene (Skifteplan, CropPlan, Jordplan m.fl) kan vise variasjon av P i jorda og lage en tildelingsfil ut fra dette, men mangler kobling til gjødslingsplanen. Uten kobling mot gjødslingsplanen kommer man et stykke på vei, men vi får ikke tatt ut potensialet i sparte kostnader.

Per i dag har vi ikke gode nok verktøy for å beregne slike tildelingskart, men NLR jobber tett mot Skifteplan, som har mye på plass allerede, for å lage et slikt verktøy.

Lønnsomhet?

Lønnsomheten i variabel gjødsling med P vil først og fremst ligge i sparte kostnader, og i å velge en kombinasjon av gjødseltyper som gjør det billigere enn en P-rik fullgjødsel/NPK-gjødsel som skal dekke alt. Vi har ingen forsøk med variabel tildeling av P til korn, men vi må forvente at bedre oppdekking av P i områder med lave verdier og underdekning ved tradisjonell gjødsling vil gi effekt på avlinga, spesielt i år med litt ugunstige vekstforhold og på jorder med stor variasjon i P.

Strategier og praktisk gjennomføring

Vi kan i dag lage styrefiler med utgangspunkt i jordvariasjonen, men mangler verktøy som kobler beregningen til gjødslingsplanen.

Litt frem i tid kommer dette på plass mulighet for å koble gjødslingsplanen til styrefila og vi kan kombinere utjevning av jordvariasjonen og reduserte kostnader.

Variabel tildeling av P gjøres mest optimalt ved rad-, start- eller kontaktgjødsling, men dette vil kreve såmaskin med mulighet for variabel tildeling av gjødsel.

Med bruk av viftespreder må gjødsla moldes ned for å sikre god virkning i tildelingsåret.

Variabel tildeling av husdyrgjødsel ut fra behovet for P kan redusere kostnader til dyrere NPK eller Fullgjødsel.

Hør med din NLR rådgiver på hvilke muligheter som finnes.

Hjemmeside hero presisjonslandbruk 01