Et biogassanlegg bryter ned organisk materiale til råbiogass, som i hovedsak består av metan (CH4), som f.eks. kan brukes til å produsere kraftvarme og CO2. I tillegg til gassene oppstår det en biorest som kan brukes til gjødslingsformål. Den kan ansees som et mer næringsrikt gjødselslag enn husdyrgjødsel og sikrer bedre gjødseløkonomi på gårdsbruket.

Husdyrgjødsel er et glimrende biogass-substrat. Den er lett tilgjengelig for alle husdyrprodusenter, inneholder allerede de rette mikrobene for prosessen og stabiliserer biogassprosessen. Metanutbytte er relativ moderat, kanskje halvparten av matavfall eller en tredjedel av fiskeslam/ensilasje, men i blanding med disse nesten uunnværlig. I en blanding med andre restrestråstoffer fra storsamfunnet kan gassutbytte økes, rett plassering av tomta vil føre til en mer mangfoldig bruk av gassen og ikke minst gi innsparing i transportkostnader. Om man greier å bygge opp en verdikjede for gårdsbasert biogassproduksjon åpnes det muligheter for nye inntekter og sikre drifta i et urolig marked.

Gårdsbasert biogass vil i første linje kunne brukes til kraftvarmeproduksjon, et større industrielt anlegg vil kunne sikte seg inn mot oppgradering av gassen med drivstoffkvalitet.

Gårdsbasert biogassproduksjon fungerer

I 2021 eksisterte det en håndfull gårdsbiogassanlegg som baserer seg på husdyrgjødsel, i 2022 er det flere gårdsanlegg i drift eller under bygging, fleste parten i Sør-Norge.

De første norske erfaringene tilsier at man minst skal ha 3-4000 m3 husdyrgjødsel for å oppnå lønnsomheten. Lønnsomheten er avhengig av strømprisene, logistikk for inngangssubstrat og bruk av gassen til vannbåren varme, m.fl.

Tilskuddsordninger

Innovasjon Norge åpnet nå «Fornybar energi» program, hvor blant annet forprosjektering av et biogassanlegg kan støttes opp mot kr 150 000. Eventuelle kostnader utover det kan mindre potter søkes om. Ved investering i et anlegg kan det gis opptil 45 % av kostnadene. I det programmet kan også tiltak innen biovarme og annen fornybar energi støttes.

Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til et biogassanlegg kan søkes via landbruksdirektoratet. Det kan søkes enten på grunnlag av dyreantall/slag ved bruk av kun egen husdyrgjødsel eller etter levert tørrstoff.

Om du har interesse for fornybar energi og biogass, ta kontakt med forfatteren, det grønne skifte har kommet til landbruket.

Foto Wolfgang Dohrn
Vi i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge tilbyr forprosjektering av (gårds)biogassanlegg for å avklare hvilke valg gårdbrukeren bør ta. Foto: Wolfgang Dohrn