Velkomen til kontrolldag for brannsløkkingsapparat

Alle brannsløkkeapparat i næringsverksemd skal kontrollerast årleg av kompetent person med grønt sertifikat. Kravet gjeld også på gardsbruk, jf. Forskrift om brannforebygging, gjengitt i KSL. Kontrollen utførast etter Norsk Standard (NS) 3910 og 671-3.


Er sløkkeappparatet produsert for 10 år eller meir sidan for pulver/Co2 og 5 år for skum/vatn, må apparatet ha service, eller skiftast ut med eit nytt, før det kan kontrollerast og godkjennast.


NB ! Sjekk produksjonsdatoen på apparata før du tar dei med til kontroll. Du vert fakturert for kontroll sjølv om dei ikkje vert godkjende

Prisar

Medlemspris NLR, per sløkkeapparat kr 100,- (10 eller meir, kr 90 per stk.)

Ikkje-medlem 200,- (10 eller meir, kr 180 per stk.)

TA706703