Sandra har vært en del av landbruket hele livet. Hun er oppvokst i Gauldalen, og bor på et småbruk. Derfor var det også naturlig bruke kompetansen sin til å bistå bønder, da hun var ferdig utdannet jurist.

Som landbruksadvokat i NLR Trøndelag har hun vært involvert i et bredt spekter av saker. Majoriteten av arbeidet har likevel vært eiendomsrelatert.


Eiendomstvister i mange former

Bønder forvalter gjerne store eiendommer hvor det kan bli aktuelt for andre aktører å bygge både vei, nye boliger og næringsbygg. Sandra har jobbet med flere saker som omhandler ekspropriasjon, hvor juridisk kompetanse er svært relevant. I slike saker samarbeider hun med økonomer i NLR Trøndelag, som blant annet kan beregne korrekte erstatningssummer.

Nlr 64867556521

Andre inngrep på landbrukseiendom kan også skape tvister. Sandra forteller om en sak hvor hun bisto en grunneier etter at noen hadde utført ulovlig hogst på eiendommen hans. Tvisten ble utvidet til å omfatte spørsmål om eiendomsgrenser, og saken ble brakt inn for jordskifteretten. Etter forhandlinger kom partene til enighet.

– Hun har også bistått i en tvist knyttet til sameie av eiendom, hvor tvistepunktet omhandlet rett til innløsning av eiendommen. Klienten fikk medhold i tingretten, hvor det ble avsagt dom om at sameieparten kunne innløses.

Selv om mye av tiden i NLR Trøndelag har gått med til saker knyttet til eiendom, er det langt ifra bare der Sandra får brukt kompetansen sin. Også når det kommer til mer personrelaterte ting, som familieforhold og ekstern arbeidskraft, er det viktig å ha gode avtaler.


Dette bør bønder gjøre mer av

Utforming av kontrakter er et område hvor bønder burde vært flinkere til å søke juridisk bistand. Dette gjelder alt fra ansettelser, til jordleie, maskinleie og sameieavtaler, som ofte ikke utformes i henhold til lovverket.

– Mange ville vært tjent med å bruke litt tid sammen med en landbruksadvokat for å være sikker på at avtalen er korrekt satt opp. Det er en billig løsning å tenke forebygging, sammenlignet med de utgiftene som tilkommer dersom det oppstår en reell konflikt rundt en avtale, sier Sandra.

Et annet høyaktuelt tema, som Sandra ønsker flere bønder hadde søkt bistand til, er samboeravtaler. I landbruket er dette ekstra viktig når det kommer en ny person inn i familien, fordi overtakelse av eiendom ofte skjer gjennom odelsrett.

Å ha klare avtaler knyttet til situasjoner som samlivsbrudd og dødsfall, kan spare mange for både bekymringer og konflikter.


Samarbeid med andre fagområder

En av de største fordelene bøndene har med at Sandra er tilknyttet NLR Trøndelag, er at hun kan samarbeide tett med de andre fag områdene.

– Her har jeg mange fagpersoner rundt meg, som i lang tid har brukt kompetansen sin på bønder og landbruksrettede tema. Det gir meg en ekstra trygghet. For bonden er det selvfølgelig nyttig at vi har all kompetansen samlet på ett sted, og kan tilby en helhetlig rådgivningstjeneste.

Så langt har hun hatt stor nytte av samarbeidet med sine kolleger i forbindelse med blant annet eierskifter, deling av eiendom og erstatningssaker.


Ofte er det enkle løsninger


Ta kontakt! sier Sandra. Oppfordringen går til alle bønder som har kommet i en situasjon hvor det kan være behov for advokathjelp.

– I mange tilfeller kan tvisten løses forholdsvis enkelt dersom jeg kommer tidlig nok inn i bildet. Når en bonde ringer til meg får jeg ganske raskt et bilde av hvordan en sak bør håndteres, avslutter Sandra.

Medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag får rabatterte priser på tjenester fra landbruksadvokaten. Alle bønder kan selvsagt benytte seg av tjenestene, uavhengig av medlemskap.