IMG 8779 Lars fredrik stuve 860x535
Lars Fredrik Stuve er bonde på Nordre Gardhamar på Sokna i Ringerike kommune. Han produserer såkorn på kontrakt for Felleskjøpet Agri på 380 dekar, og driver 750 dekar skog. (Foto: Opplysningskontoret for brød og korn)

Lars Fredrik Stuve, NLR Østafjells, har lang og bred erfaring fra ulike verv og stillinger i landbruket. Han var administrerende direktør i Norske Felleskjøp fra 1998 til 2019. Stuve etterfølger Steinar Klev, NLR Trøndelag, som hadde frasagt seg gjenvalg.

Wenche Snildalsli Vuttudal, NLR Trøndelag, ble valgt til ny nestleder etter Gette Eidesen, NLR Rogaland. Sigurd Erlend Reksnes, NLR Vest, ble valgt til styremedlem for to år, og Anders Ragnvald Nordlund, NLR Øst, for ett år. Styremedlem Mette Pedersen Anfeltmo, NLR Nord Norge, var ikke på valg.

Arnstein Røyneberg, NLR Rogaland, Bernt Kristian Snapa, NLR Øst, og Eva Kristin Aarbakk, NLR Østafjells, ble valgt som varamedlemmer til styret

Hans Nummestad, NLR Øst, ble valgt som møteleder til årsmøtet 2022, med Birte Usland, NLR Agder, som varamøteleder

Organisasjon i utvikling

Årsmøtet ble gjennomført digitalt på Teams, tirsdag 13. april. Ifølge seniorrådgiver organisasjon i NLR, Tone Budde Erichsen, var det et rolig og effektivt årsmøte uten de store diskusjonene.

− Organisasjonssaken er en stor sak, men det ble lite debatt. Den er tatt i prosess i forkant, sier Budde Erichsen.

Fungerende styreleder Gette Eidesen ønsket velkommen og introduserte årsmøtets møteleder Einar Kristiansen. Opprop og stemmegiving i årsmøtet ble administrert gjennom en delegatapplikasjon. Det var 45 stemmeberettigede til stede fra de 10 regionene i NLR, samt det sentrale styret.

− Vi skal være en dynamisk og handlekraftig organisasjon – og som tillitsvalgte og forvaltere skal vi levere fra oss en organisasjon i bedre stand enn da vi tok over – det betinger endring og utvikling, sa Eidesen i styreleders tale til årsmøtet.

Aktivt år i 2020

− Oppdraget vårt – som vi som eiere er ansvarlige for å legge til rette for – skjer i møte mellom bonde og rådgiver, sa Eidesen

Hun påpekte at på tross av Koronapandemien økte antallet av disse møtene i 2020.

− Økt aktivitet og økte resultater er mot alle odds vårt resultat av pandemien. Dette kom ikke av seg sjøl – vi er en god og viktig organisasjon – med mye viktig kompetanse – og vi var i forkant – takket være våre ansatte, både i regionene og på Ås, sa Eidesen.

Styrets årsrapport for 2020, som ble presentert av styremedlem Vidar Julien, ble enstemmig godkjent. Det samme gjaldt årsregnskapet som ble presentert av direktør Bjarne Holm. Regnskapet viste et overskudd på 2,48 millioner kroner. Årsmøtet vedtok styrets forslag om at to millioner kroner tillegges egenkapitalen, mens den resterende delen av overskuddet avsettes i et fond til arbeid med å følge opp organisasjonsanalysen (se nedenfor).

Styret hadde foreslått at kontingenten fra regionene til NLR Sentralt skulle økes med 25 kroner til 205 kroner per medlem for 2022. Forslaget ble presentert av styremedlem Mette Pedersen Anfeltmo. Det ble framsatt et motforslag om at det ikke skulle være noen kontingentøkning, men styrets forslag fikk flertall og ble vedtatt.

Ambisiøs handlingsplan

Handlingsplan og budsjett 2021 ble framlagt av styremedlem Sigurd Reksnes og direktør Bjarne Holm. I den påfølgende debatten var det flere som mente at handlingsplanen var ambisiøs, og at det er viktig at styret gjør en prioritering i oppfølgingsarbeidet, slik at arbeidet sees i forhold til de tilgjengelige ressursene. Det ble også etterlyst en tydeligere sammenheng mellom handlingsplanen og budsjettoppsettet. Dette vil administrasjonen jobbe videre med. Årsmøtet tok handlingsplan og budsjett 2020 til orientering.

Organisasjonsanalyse gjennomført

I henhold til årsmøtevedtak fra 2020 har det vært gjort en analyse av organisasjonens evne til måloppnåelse. Resultatene fra denne ble grundig behandlet på styrekonferansen som ble avholdt dagen før årsmøtet. I årsmøtet la direktør Bjarne Holm fram hvordan analysen er fulgt opp og orienterte om et program for videre arbeid. Årsmøtet tok organisasjonsanalysen til etterretning og vedtok at styret i NLR S og regionene følger opp gjennom tiltak i sine handlingsplaner.

Årsmøtet vedtok endringer i Vedtektene § 6 punkt 7 f -i og ny § 9 Valgkomite i forbindelse med en utvidelse av valgkomiteen fra tre til seks medlemmer.

Årsmøtet har tidligere fastsatt nivået på grunnkontingenten i de regionale enhetene. Styret foreslo at denne forblir uendret på 1200 kroner i 2022, og at den senere vurderes justert i forhold til konsumprisindeksen. Forslaget ble vedtatt.

Godtgjøring til tillitsvalgte ble videreført på samme nivå som før. Daggodtgjørelsen ble økt med 100 kroner til 2500 kroner. Moltzau revisjon AS ble gjenvalgt som revisor