Den nyeste versjonen av klimakalkulatoren ble sluppet i juni. Vi kan nå få beregninger for frilandsgrønnsaker, eggproduksjon og sau, i tillegg til de produksjonene som allerede lå inne fra før.

Klimakalkulatoren >

Data fra mange gode kilder

For å få gode beregninger er vi avhengige av gode datakilder. Beregningene for sau bruker data fra Sauekontrollen i Animalia. For fjørfe hentes data fra effektivitetskontrollene og produksjonskontrollene hos Nortura, Den stolte hane, Norsk Kylling og KLF. For frilandsgrønnsaker hentes data fra Skifteplan, og Gartnerhallens avregninger skal også bli benyttet etter hvert.

Det jobbes videre med å gjøre det mulig for bonden å hente inn alle nødvendig data digitalt. Dette krever en del tilrettelegginger fra gjødslingplanprogrammer, husdyrkontrollsystemene, avregningsopplysninger, regnskapssystemer m.m.

Anonymisert

For dokumentasjonsformål og statistikk skal vi ikke bruke data på gårdsnivå som gjør at bonden kan identifiseres. All statistikk skal være anonymisert. Klimakalkulatoren har funksjoner for å hente ut de mest relevante gjennomsnittstall for spesifikke produksjoner eller geografiske områder

Sammen finner vi gode klimaløsninger for din gård

NLR-rådgivere over hele landet tilbyr klimarådgiving og bistand i bruk av klimakalkulatoren.

Les mer og finn din klimarådgiver i NLR >