Som en av få næringer har jordbruket inngått en forpliktende klimaavtale med staten. I løpet av ti år skal jordbrukets samla klimagassutslipp kuttes, samtidig med at opptaket av karbon i jorda økes, med til sammen 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter.

Målet er et mest mulig klimavennlig og bærekraftig landbruk. Rådgiving på gårdsnivå er viktig for å lykkes med de åtte satsningsområdene i Landbrukets klimaplan:

 1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving
 2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr
 3. Fossilfri maskinpark
 4. Fossilfri oppvarming
 5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
 6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
 7. Jorda som karbonlager
 8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket

Tverrfaglig kompetanse

NLR har tverrfaglig kompetanse innenfor alle de åtte satsningsområdene i klimaplanen, og tilbyr rådgiving innenfor bl.a. bygg og anlegg, maskin, presisjonslandbruk, grovfôr, planteproduksjon, jord, gjødsling, økonomi m.m.

NLR tilbyr bønder i hele landet rådgiving innenfor mange fagområder, og er bindeledd mellom forskningen og landbruket.

− Vi har utdannet 100 klimarådgivere over hele landet og har til sammen 350 rådgivere innenfor alle fagområder, sier fagkoordinator Ragnhild Borchsenius, som sammen med prosjektleder Svein Skøien har ledet utviklingen og utrullingen av klimarådgiving som et tilbud fra NLR.

Se 68 fagartikler på nlr.no relatert til klima >

− NLR har kunnskap innenfor mange fagområder. Derfor kan vi tilby rådgiving som gir effektive klimatiltak på den enkelte gård. Slik kan vi bidra til at landbruket når sine klimamål og innfrir klimaavtalen, sier Borchsenius.

Klimatiltak for økt lønnsomhet

Målet er finne tiltak som gir bedre agronomi og lavere utslipp. I mange tilfeller gir investeringer i slike tiltak også økt produksjon og bedre lønnsomhet på sikt. Et eksempel kan være investeringer i bedre grovfôrproduksjon, som kan medføre kostnader i starten, men som gir større produksjon på sikt. Økt norskprodusert fôrandel og enda bedre dyrevelferd er positive tilleggseffekter, foruten lavere utslipp og økt produksjon.

RMP gir støtte til rådgiving

Partene i jordbruksoppgjøret har bestemt at klimarådgiving skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) i søknadsomgangen i 2021. Et første besøk av klimarådgiver dekkes derfor delvis av Regionalt miljøtilskudd i jordbruket og administreres av Statsforvalteren. Søknadsfrist er 15. oktober.

Helt praktisk

Når bonden kontakter NLR avtales et gårdsbesøk eller en samtale, hvor rådgiver og bonde sammen ser på tilstand, arbeidsoperasjoner, avlinger, ytelse, energiforbruk og andre faktorer som spiller inn i akkurat den aktuelle produksjonen.

NLR-rådgiveren utarbeider en rapport som gir oversikt over tiltak og dokumentasjon. Rapporten brukes også for å få refusjon fra RMP og gir fordeler hos leverandører og samarbeidspartnere (som billigere grønne lån og forsikringsavtaler). Dersom tiltak skal utvikles og iverksettes tilbyr NLR videre rådgiving og oppfølging.

KONTAKT MEG FOR MER INFORMASJON OM KLIMARÅDGIVING

Eksempler på hva rådgiver og bonde kan gå igjennom sammen:

 • Landbruksbygg
 • Mekanisering og maskinbruk
 • Jord og grøftetilstand
 • Grovfôr og husdyrproduksjon
 • Korn og andre planteproduksjoner
 • Energiproduksjon og forbruk
 • Gjødsling og håndtering av husdyrgjødsel
 • Tilpasning til endret klima; fare for flom, tørke og skred
 • Klimakalkulatoren for gården

Les mer >

Kontakter

Ragnhild Borchsenius, fagkoordinator grovfôr, NLR, 900 90 787
Svein Skøien, prosjektleder klimasmart landbruk, NLR, 993 59 159