Les meir hos Mattilsynet: Nytt økologiregelverk blir gjeldande i Noreg

Krav om tilgang til uteområde for oksar

Mogelegheita for å halde oksar inne siste del av framfôringa fases ut. Oksar skal ha tilgang til luftegard eller beite. NLR og NORSØK har laga ein rapport om aktuelle tilpassingar: Økologisk kjøttproduksjon på oksar og kastratar

− Produsentar som må gjere tilpassingar til luftekravet kan få NLR Økologisk førsteråd der økorådgivar i samråd med byggrådgivar kan komme med ei første vurdering, fordi forutsetningane for økologisk produksjon er vesentleg endra, seier Kjersti Berge som er fagkoordinator økologisk i Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

NLR Økologisk Rådgivingsavtale

− For produsentar vil i gang med tilpassingar til nye reglar, tilbyr vi NLR Økologisk Rådgivingsavtale og andre relevante «konvensjonelle» rådgivingstilbod, som hjelp til driftsplan for søknad til Innovasjon Norge osv., seier Berge.

− NLR Økologisk Rådgivingsavtale er også eit godt tilbod til økoprodusentar som ønsker hjelp til å forstå det nye regelverket og om dette krev justeringar i produksjonen, seier Berge. Ho understrekar at NLR-rådgivar kan bidra både før, under og etter revisjonsbesøk får Debio. Dersom rådgivar skal delta under revisjonsbesøket må dette avklarast med Debio-revisor i forkant.

− Revisorane pleier å vere positive til dette, og det blir vanlegvis svært nyttig for alle partar! Dette er ekstra aktuelt i år når ein skal finne gode løysingar for tolking og praktisering av nytt regelverk, seier Berge.


Sjå rådgivingstilbodet frå NLR i økologisk produksjon

Nye reglar for veksthus

Det kjem krav om dyrking i jord i veksthus , og forbod mot dyrking i avgrensa medium. Norske verksemder får tilsvarande overgangsordning som dei andre nordiske landa fram til 31.12.2031 for eksisterande verksemder og areal som var godkjent per 14.06.2018. Forbod mot dyrking i avgrensa medium gjeld ikkje for blomster og krydderurter/mikrogrønt som vert seld saman med pottene til forbrukar.

Meir økologisk og lokalprodusert fôr

Det er et viktig økologisk prinsipp å nytte lokale råvarer, og det nye regelverket stiller krav til økt del eigenprodusert fôr. For kraftfôrkrevjande produksjonar, som fjørfe og svin, vert sjølvforsyningsgraden auka frå 20 til 30 prosent eigenprodusert fôr. Det blir derfor viktig at verksemder i Noreg produserer meir økologiske fôrråvarer som korn, erter og åkerbønner.

Det er ikkje nødvendigvis gitt at det er mogeleg å produsere råvarene til fôret på same gard som husdyrproduksjonen skjer. For å sikre at fjørfe og svin skal kunne produserast økologisk også i deler av landet der kornproduksjon ikkje er mogeleg, kan økologisk fôr produsert i Norge og nærliggande områder i nabolanda, kunne reknast med i sjølvforsyningsgraden.

Det vert mogeleg å nytte inntil fem prosent ikkje-økologiske proteinfôrmiddel til unge fjørfe og svin, og ikkje generelt til alt fjørfe og svin som i dag.

Meir økologisk formeringsmateriale for dyr og planter

Det er eit prinsipp i økologisk produksjon at det skal nyttes økologisk planteformeringsmateriale, og at dyr skal ha økologisk opphav. Det blir eit nytt krav om at den nasjonale databasen for såvarer (økofrødatabasen) også skal innehalde opplysningar om karenssåvare og økologisk heterogent formeringsmateriale. Videre vert det krav til nasjonale styresmakter om å ha et system kor verksemder kan legge inn tilgjengelege økologiske dyr og økologisk fiskeyngel.

Nye produksjonsregler for økologisk fjørfe

Det vert nye reglar for livkylling og foreldredyr, og nye krav til blant annet husdyrrom og uteareal for økologisk fjørfe. Animalia og Nortura har laga ei utredning om praktiske løysingar for å oppfylle det nye regelverket.

Les rapport frå Animalia og Nortura