Det framgår av NLRs innspill til avtalepartene før årets jordbruksforhandlinger.

─ Problematikken fra «bås til løs» er høyaktuell og av stor betydning for å opprettholde drift på eksisterende matjord og for å sikre økt norskandel i fôret, sier Jan Arve Langørgen som er leder for byggrådgiving i NLR. Han mener det av kritisk betydning at muligheter presenteres på en forståelig måte, og på den måten vise at det fortsatt skal være mulig å produsere melk på små og mellomstore gårder i framtida.

Jan Arve Langorgen
Jan Arve Langørgen er leder for byggrådgiving i NLR.

Ressurs for alle

─ En nasjonal ressurs vil bidra med opplæring i helhetlig rådgiving, mobilisering og motiveringssamlinger, samt å utvikle og arrangere grupperådgiving og kurs, sier Langørgen. Han understreker at NLR kan bygge opp et nettverk for bøndene der de opplever fellesskap og framtidstro.  

─ Det viktige er å tørre å spørre om råd, vi er her for alle husdyrprodusenter enten de driver små, mellomstore eller store gårdsbruk, understreker den erfarne byggrådgiveren.

Behov for økt kompetanse på byggøkonomi

Langørgen viser til at det må investeres rundt 20 milliarder kroner i løsdriftsfjøs for mjølkeproduksjon på storfe innen 2034 for å kunne opprettholde den produksjonen vi kjenner i dag.  Det må prosjekteres løsdriftsløsninger for om lag 70.000 kyr innen da. Det er i hovedsak NLR og Tine som besitter kompetansen, og det er i dag for få kompetente planleggere for å kunne løse denne oppgaven. 

─ Disse byggeprosjektene vil i hovedsak bli lokalisert på små og mellomstore bruk med begrensede økonomiske ressurser, og det er derfor spesielt viktig å ha kompetente økonomer og bygningsplanleggere med på laget for å kunne gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier Langørgen. 

Nasjonal koordinering

NLR har siden 2010 hatt ansvar for byggteknisk rådgiving i landbruket.

─ Dersom mjølkeprodusentene skal få dekket sitt behov for byggrådgivere som kan bistå dem med prosjektering, bistand til å søke finansiering og prosjektadministrasjon, må NLR øke sin kapasitet, sier Langørgen. Han påpeker at det er behov for å øke tverrfaglig arbeid innen bygg- og økonomirådgiving.

─ I tillegg trengs en nasjonal ressurs anslått til 1,5 millioner kroner årlig for å kunne koordinere dette på en god måte, sier lederen for byggrådgiving i NLR.