– Husdyrgjødsel brukt riktig har mange agronomiske fordeler, og de økonomiske gevinstene ved rett disponering forsterkes med økte priser på mineralgjødsel, sier Franz Anders Bakken, grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. Han har sett nærmere på hvordan husdyrgjødsel kan redusere kostnaden på innkjøpt gjødsel hos grovfôrdyrkere.

Skjermbilde 2021 12 14 kl 14 47 17

Fem tips for god husdyrgjødselbruk

Rådgiverens anbefalinger:

Disponering av husdyrgjødsel

En husdyrprodusent har husdyrgjødsel. Denne må på et eller annet vis brukes igjennom et år.

– Spredekostnader for husdyrgjødsel er relativt store, og ofte over 50 kroner per tonn.

Bakken poengterer at kostnaden med å spre husdyrgjødsla er lik om en bruker den på en god eller dårlig måte.

Han forteller at det første man bør ta tak i, er spredetidspunkt. Husdyrgjødsel spredd på høsten etter vekstsesong har en verdi i nærheten av null kroner.

– Det sier noe om at det kan være god økonomi i å utvide lagerkapasitet for husdyrgjødsel, dersom du er avhengig av helt tomt lager før innefôringsperioden, sier Bakken.

Rådgiverens anbefaling er å bruke husdyrgjødsel på størst mulig del av det arealet man disponerer. For mange vil det være snakk om å supplere med noe innkjøpt mineralgjødsel i form av ren nitrogengjødsel eller en rimeligere fullgjødseltype.

– Litt avhengig av hva slags type innkjøpt gjødsel man erstatter, ligger det en potensial innsparing i størrelsesorden 67 til 118 kroner per tonn husdyrgjødsel man sprer ut, sier Bakken.

Verdien av husdyrgjødsel

Regneeksempel på betydningen av god disponering av husdyrgjødsel:

Forutsetning: En gård med 1000 kubikk husdyrgjødsel som kjøres ut med tankvogn med fanespreder. For verdiberegning av husdyrgjødsel, se faktaboks over.

Nåværende disponering:

Vår på gjenlegg: 300 tonn x 64 kr = 19 200 kr
Vår på eng: 200 tonn x 82 kr = 16 600 kr
Etter andreslått+høstnedpløyd: 500 tonn x 10 kr = 5000 kr

Sum spart mineralgjødsel pga husdyrgjødsel: 40 800 kr

Bedre husdyrgjødseldisponering:

Vår på gjenlegg: 200 tonn x 64 kr = 12 800 kr
Vår på eng: 575 tonn x 82 kr = 47 150 kr
Etter førsteslått: 225 tonn x 67 kr = 15 075 kr

Sum spart mineralgjødsel pga husdyrgjødsel: 75 025 kr

Forskjell mellom dårlig og god disponering av samme mengde husdyrgjødsel utgjør 34 225 kr årlig.

– Det handler om å sette opp en god plan for disponering. Det kan NLR hjelpe deg med. Vi har kunnskapen om hvordan husdyrgjødsla kan disponeres best mulig, sier Franz Anders Bakken

Kostbar vanninnblanding

Vanninnblanding har for eksempel vært brukt som en metode for å øke nitrogenutnyttelsen i husdyrgjødsla. Bakken er imidlertid forsiktig med å anbefale alt for stor vanninnblanding.

– Vi kan tenke oss et eksempel med 1000 kubikk husdyrgjødsel med sju prosent tørrstoff. Ved å tilsette 400 kubikk vann reduseres tørrstoffet ned til 5 prosent. Samtidig har mengden som skal kjøres ut økt til 1400 kubikk. Verdien av den økte nitrogenvirkning kan vi anslå til cirka 5000 kroner, mens spredekostnaden har økt med 15 000 kroner per år, sier han.

Særlig gjelder dette ved spredning med tankvogn hvor transportkostnadene øker betydelig mer enn gjødselverdien ved vanninnblanding.

Franz Anders Bakken har videre regnet på at vanninnblanding i husdyrgjødsla først er lønnsomt når prisen på OPTI-NS (nitrogen- og svovel-gjødsel) er over 7,50 kroner per kilo.

Dersom man sprer husdyrgjødsel med slepeslange vil kostnadsbildet være et annet, da kapasitet vil være langt større.

– Her kan det være lønnsomt med opptil 50 prosent vanninnblanding, sier Franz Anders Bakken.

Skjermbilde 2021 12 14 kl 14 13 17
Lastebiltransport mellom lager og eng kan være økonomisk lønnsomt. Da forsvares en transportavstand opptil 25 km fra lageret. Foto: Franz Anders Bakken

Transportkostnader og avstander

Når rådet er å spre mest mulig husdyrgjødsel over et størst mulig areal, kommer man raskt i konflikt med transportavstander mellom gjødsellager og eng. For transport av husdyrgjødsel med traktor og tankvogn kan man regne et sted mellom seks og 15 kroner per tonn og kilometer.

– Verdien av husdyrgjødsel spredd om våren er større enn spredd i sesong. Derfor kan man forsvare en lengre transportavstand for vårspredd husdyrgjødsel, forklarer rådgiveren.

Han forteller om et tenkt eksempel der man bruker ei tankvogn med kapasitet på åtte tonn. Gjødseløkonomisk er det forsvarlig å kjøre denne ni kilometer fra gjødsellageret om våren og fem kilometer senere i sesongen.

– Ved lengre transportavstander, er lastebil og mellomlagring i en eller annen form helt klart lønnsomt. Da kan man forsvare avstander opp til 25 kilometer, sier Franz Anders Bakken.

FB annonse radgiver med nettbrett