Den store og viktige saken var å behandle om rådgivingsdelen (NLR Nordvest) i Landbruk Nordvest, skulle gå inn i det foreslåtte landsdekkende Norsk landbruksrådgiving SA. Et enstemmig årsmøte vedtok sammenslåing. I debatten ble det trukket fram at for å få et best mulig rådgivingstilbud til bøndene i Møre og Romsdal, er vi avhengig av fortsatte støtte over jordbruksavtalen og gode fagmiljø. Dette sikres best i et nytt landsdekkende rådgivingsselskap. Dette vil og sikre et lokalt rådgivingstilbud med rådgivere som kjenner de lokale forholdene best. I debatten var årsmøtedeltakerne samstemte om at dette var den riktige veien å gå, men at det var viktig at landbruket i Møre og Romsdal ble representert i de styrende organer i det nye landsdekkende selskapet. Det var også utrykt et sterkt ønske om at hele Møre og Romsdal skulle tilhøre samme region i nye NLR.

Landbruk Nordvest vil bestå videre, men da som et landbrukstjenesteselskap (avløserlag).

Årsmøtet valgte Ole Marvin Aarstad fra Eidsvåg som styreleder. Hilde Kjersem Kolberg, Stig Brøste og Synnøve Kjellstad ble valgt som nye styremedlemmer.

Bjørn Helge Rønneberg var ikke på valg og er nestleder i styret.