Flere nye sorter har blitt tilgjengelige i Norge for småpotetdyrking, men kunnskapsgrunnlaget rundt sortene til småpotetbruk har i stor grad basert seg på forsøk gjort under andre klimatiske forhold enn vi dyrker under i Norge. For å få en mest mulig lønnsom produksjon av småpoteter er det et mål med høyt knollansett og størst mulig avling av salgbar fraksjon. NLR sine forsøk vil i 2024 se nærmere på gjødslingsstrategien til sortene Anouk, Folva og Celandine med felt på Østlandet og Innlandet.

Potetsetting

Sortene blir testet under tre forskjellige mengder grunngjødsel, med forsøksfelt i Vestfold, Østfold, og to felt i Innlandet. Alle behandlingene ble satt ved 15 cm setteavstand og fikk 10 kg/daa startgjødsel (OPTI-START 12-23) i raden. Hver sort testes med tre mengder grunngjødsel (12-4-18), med totale mengder nitrogen på 5, 8 og 11 kg/daa, inkludert 1,2 kg fra startgjødsel. Gjennom sesongen utføres nitratmålinger og bladstilkanalyser for å få best mulig bilde av nitrogenbruken gjennom vekstsesongen. Ved høsting blir kvalitet, størrelsesfordeling og totalavling målt. Dette gir verdifull informasjon om hvordan ulike gjødslingsstrategier påvirker småpotetproduksjonen under norske forhold.

Potetforsok

En viktig del av prosjektet er utviklingen av en dyrkingsveileder for hver av småpotetsortene. Veilederne vil gi produsenter detaljert informasjon om beste praksis for dyrking, basert på blant annet resultatene fra forsøket. Veilederne er tenkt å dekke alle aspekter av dyrkingen, inkludert optimal gjødselmengde og -strategi, setteavstand, vanning, vekstavslutning og andre viktige dyrkingsfaktorer. Målet er å hjelpe produsenter med å oppnå høyere avlinger og bedre kvalitet på småpotetene, med kunnskap og veiledning tilpasset norske forhold.

Prosjektet finansieres med støtte fra Fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Innlandet, og grøntmidler i NLR via jordbruksavtalen.