Årets avlingsprognose viser at vi på landsbasis kan forvente 2,5 % lavere potetavling i år sammenlignet med 2022. Sammenliknet med gjennomsnittet for 2002-2022, forventer vi 10 % høyere avlingsmengde denne sesongen. Disse beregningene er utført med forutsetningen om at potetarealet i 2023 er det samme som i 2022.

Siden prøvegravingene i potet startet i 2002 er årets prognose den vanskeligste. Det er usikkerhet om hvor mye potetareal som ble satt våren 2023, og hvor mye areal som ikke blir høstet på grunn av store vannmengder og drukning. Derfor vil avlingsstatus for årets potetsesong være klar først når lagertallene i november foreligger.

Norsk Landbruksrådgiving tar ut graveprøver fra 101 åkre. Avlingsprognosen blir utført på oppdrag fra GPS (Grøntprodusentenes Samarbeidsråd).

Usikker avlingsprognose for 2023

I august 2023 har uværet Hans herjet på store deler av Østlandet. I tillegg har noen områder fått veldig store nedbørsmengder. Poteter klarer seg 1-2 døgn når jorda blir vannmettet. Går det lengre tid før det tørker opp vil knollene drukne og råtne opp. Kanskje er så mye som en tredjedel av Mandelarealet, og en stor andel av småpotetarealet berørt av for store vannmengder. Det er også noen hundre daa med vanlig matpotet (ikke Mandel eller småpotet) som har fått for store vannmengder. Fra disse arealene blir det ikke høstet poteter.

Dersom vi gjør en forutsetning om at Hans og regnværet på Østlandet har gjort at ca. 3000 daa ikke blir høstet, fører dette til en nedgang i forventet totalavling fra ca. 383 tusen tonn til 373 tusen tonn. I så fall forventer vi 5 % mindre avling i år sammenlignet med i fjor. En fullgod oversikt over tapte arealer har vi ikke enda, og det er derfor større usikkerhet i årets avlingsprognose enn i et normalår.

Fra 2021 til 2022 økte potetarealet i Norge med ca. 4600 daa. Tall på hvor mye areal som ble satt med poteter våren 2023 foreligger ikke enda. Med gode avlinger og et noe tregt marked høsten 2022 kan potetarealet være redusert i 2023. Dette er også med å skape usikkerhet rundt årets prognose.

Kvaliteten på potetene er litt høyere i år enn i 2022, og på gravetidspunktet er behovet for utsortering i gjennomsnitt for hele landet vurdert til 9 %. Årsakene til utsortering er i hovedsak ulike typer skurv, misform og vekstsprekk. I tillegg er det observert tørråte* i riset i en del prøver, noe som kan påvirke lagerkvaliteten. I flere av graveprøvene ble det på gravetidspunktet også registrert råtne poteter. Dermed er det usikkerhet rundt lagerkvaliteten for enkelte potetpartier på arealer med svært store nedbørsmengder.

* Tørråte er en soppsjukdom som kan ødelegge potetavlingene helt. Får man tørråte i riset visner plantene ned. Hvis tørråtesporer angriper knollene kan potetene råtne på lager. Det har vært optimale forhold for spredning av tørråte i juli og august og til dels i september, og det er observert tørråte i alle potetområder i Sør-Norge. Les mer om potettørråte i Plantevernleksikonet.


Avlingsprognosen i ulike deler av landet

Totalt er det tatt ut 101 prøver i 2023. Av disse er det 12 prøver i Mandel, 3 prøver i småpotet (Celandine) og 86 prøver i sortene Asterix, Beate, Fakse, Folva, Kerrs Pink, Nansen, Pimpernel og Van Gogh. Graveprøver tas alltid i uke 35.

På Østlandet forventer vi lavere avlinger denne sesongen. Matkvaliteten viser bedre kvalitet i år sammenlignet med i fjor, men lagringskvaliteten er usikker på grunn av vannmettet jord mange steder. På Romerike er årets resultat som i 2022, både når det gjelder avlingsmengde, knollfordeling og kvalitet. I Mjøsområdet forventer vi lavere avling i alle sorter sammenliknet med 2022. Knollfordelinga viser en høyere andel små knoller. I Solør-Odal forventer vi høyere avlinger i Folva og Nansen, lik avling i Beate og lavere avling i Asterix og Pimpernel.

I Oslofjordområdet forventer vi lavere avlinger i år enn i 2022, og knollfordelinga viser en høyere andel mindre knoller. Dette gjelder spesielt for Asterix.

I Trøndelag forventer vi litt lavere avlinger i år, men med litt høyere kvalitet enn forrige år. Sorten Nansen ser ut til å gi høyere avling enn i 2022, mens vi forventer noe lavere avling i de andre sortene.

På Sør-Vestlandet forventer vi betydelig lavere avlinger enn i fjor, men med noe bedre kvalitet.

I 2023 er det for første gang tatt ut 2 prøver i Nordland i Mandel. I Troms forventer vi høyere avlinger enn i fjor. Det gjelder for både Asterix og Van Gogh. Andelen knoller i 50-60 mm er betydelig større i år, og matkvaliteten er god.

I Sunndalen er avlingene høyere, men med lavere kvalitet.

Generelt om årets graveprøver

Ei graveprøve består av avlingsuttak fra 2,5 m2 på 4 forskjellige, representative plasser på et jorde (til sammen 10 m2). På gravetidspunket hadde 62% av åkrene fortsatt grønt ris, mens 38 % av åkrene hadde ris som enten var knust, knust og sprøytet eller bare sprøytet med vekstavslutningsmiddel. Tjueåtte prosent av åkrene har ikke vært vannet. Potetplanter med grønt ris vil fortsette å vokse noen dager eller uker til. Hvor mye avhenger av ytre faktorer som klima, skadegjørere og næringstilgang.

Matkvaliteten er oppgitt som prosent salgbar andel (klasse 1 potet).

20230828 105704
Uttak av graveprøve i Østfold. Foto: Camilla Jacobsen Eng